Dłuższy okres ważności deklaracji o ubezpieczeniu

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 29-03-2016 r.

W przypadku gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców jest deklaracja złożona przez osobę, dla której e-WUŚ nie potwierdza uprawnień do świadczeń, wpis taki ważny jest przez sześć okresów sprawozdawczych. To niektóre zmiany, które wprowadziło znowelizowane zarządzenie dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezes NFZ wydał zarządzenie nr 2/2016/DSOZ, którym zmienił zarządzenie nr 77/2015/DSOZ z 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zwiększona została – przy kapitacyjnym rozliczaniu świadczeń lekarza POZ – wartość współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną dla grupy świadczeniobiorców w wieku 40–65 lat do wysokości 1,12 w stosunku do poprzedniej 1,1.

Z trzech do sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji wydłużono okres uznawania w procesie rozliczania świadczeń finansowanych na podstawie rocznej stawki kawitacyjnej, pozycji na listach tych świadczeniobiorców, dla których dane z usługi e-WUŚ, udostępnionej przez NFZ, w dacie złożenia deklaracji nie potwierdziły ich uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi o te osoby, które w konsekwencji potwierdziły swoje uprawnienia, okazując dokument ubezpieczenia, lub złożyły oświadczenie.

Ponadto została uregulowana szczególna sytuacja świadczeniodawców realizujących umowy w 2015 roku, co do których nowe brzmienie ust. 3 oraz ust. 4 § 9 stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń oraz oświadczeń wykorzystywanych w rozliczaniu realizacji umów na podstawie listy świadczeniobiorców sporządzonej według stanu na 1 grudnia 2015 r., a sprawozdanych przez świadczeniodawców za okres począwszy od 1 października 2015 r. (zmiany § 9 dotychczasowego zarządzenia).

W ich przypadku okresy te zostały wydłużone. Konsekwentnie okresy sprawozdawcze zostały wydłużone również w przypadku opisanym w nowym brzmieniu § 10 ust. 7 pkt 6 zarządzenia prezesa nr 77/2015/DSOZ.

Uproszczenie sprawozdawczości

Kolejna zmiana obejmująca § 10 ust. 1 oraz nowy ust. 1a tego przepisu, ma w założeniu służyć uproszczeniu obowiązków świadczeniodawców w zakresach: świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położonej POZ, świadczenia pielęgniarki szkolnej – odnośnie do sposobu dokumentowana przez nich realizacji postanowień umowy odnoszących się do środków finansowych, które od stycznia 2016 roku przekazywane będą przez NFZ na wzrost finansowania świadczeń, jakie wynikają z § 3 i 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 r., zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z nowym brzmieniem postanowienia umownego świadczeniodawcy – w celu potwierdzenia przeznaczenia środków, o których mowa w § 11 ust. 2 umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 umowy – są zobowiązani do przekazania do oddziału funduszu comiesięcznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi z realizacji umowy oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6a do umowy.

Agnieszka Pietrzak, adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia. Od 2009 roku prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38811 )
Array ( [docId] => 38811 )