Jaki jest czas na realizację zleceń lekarz medycyny pracy wydawanych w drodze profilaktycznych badań pracowników?

Kategoria: Pacjent
Autor: Halina Góralska
Data: 10-03-2021 r.

Czy jest określony termin dla pracodawcy na wydanie decyzji w sprawie zalecenia lekarza medycyny pracy przedstawionego przez pracownika po profilaktycznych badaniach lekarskich? Czy zawsze pracodawca musi się odnieść do zalecenia lekarskiego wydanego pracownikowi w wyniku profilaktycznych badań?

Obowiązek realizacji zaleceń lekarza medycyny pracy wydanych na podstawie profilaktycznych badań powstaje w chwili przedłożenia pracodawcy orzeczenia lekarskiego przez pracownika.

 

Kodeks pracy zabrania pracodawcy dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Szczegółowe zasady organizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników zostały określone w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Skierowanie na badanie profilaktyczne powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

 •  w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

 • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

 • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

W przypadku, gdy pracodawca nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego wydanego w drodze profilaktycznych badań lekarskich pracowników, może się od niego odwołać. W przeciwnym razie musi niezwłocznie zrealizować zalecenie lekarskie.

Ważne
Od orzeczenia lekarskiego, wydanego w ramach profilaktycznych badań lekarskich pracowników, osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skierowanie na badania lekarskie, przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

 1. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

 2. instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

 3. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

 4. podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

Lekarz medycyny pracy, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu odwoławczego. Podmiot ten z kolei w terminie 14 dni od otrzymania odwołania przeprowadza badanie. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Uwaga
Pamiętać przy tym należy, że stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy przeciwwskazań do pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku, może stanowić okoliczność uzasadniającą rozwiązanie z nim umowy o pracę.

Wobec powyższego, obowiązek realizacji zaleceń lekarskich wydanych na podstawie profilaktycznych badań lekarskich powstaje w chwili przedłożenia pracodawcy orzeczenia lekarskiego przez pracownika.

Podstawa prawna

 • art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),

 • art. 12 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.),

 • § 4; § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.).

 

Halina Góralska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41255 )
Array ( [docId] => 41255 )