Dokumenty w szkole – procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-07-2015 r.

Pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły są zobowiązani do udzielania wsparcia ofiarom cyberprzemocy. Szczególne znaczenie mogą mieć przygotowane wcześniej dokumenty w szkole – opracowanie procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole usprawni działania pomocowe.

Ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technologii oraz powszechne wykorzystywanie urządzeń mobilnych przez uczniów, zbiór procedur obowiązujących w szkole powinien zawierać m.in. procedurę postępowania w przypadku cyberprzemocy. Za opracowanie dokumentu odpowiedzialny jest dyrektor szkolny oraz rada pedagogiczna, ale szczególną rolę odgrywać powinien psycholog i/lub pedagog szkolny. Pedagog szkolny jest osobą, która w pierwszej kolejności udziela wsparcia ofierze cyberprzemocy.

Treść procedury – na co dyrektor szkoły zwraca szczególną uwagę

Skuteczność procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy jest uzależniona od łatwości zastosowania jej w sytuacji kryzysowej. W związku z tym dyrektor szkoły powinien dążyć do precyzyjnego określenia:

  • zgłaszanie cyberprzemocy – cyberprzemoc może zgłosić dyrektorowi szkoły uczeń, rodzice ucznia, wychowawca klasy, pedagog szkolny oraz każdy inny pracownik podejrzewający, że w szkole wystąpiło takie zjawisko
  • zabezpieczenie dowodów – dyrektor szkoły musi zadbać o zabezpieczenie wszystkich dowodów w postaci wiadomości e-mail, smsów, numeru telefonu itp.
  • działania wobec sprawcy – kiedy  sprawca cyberprzemocy zostanie zidentyfikowany, dyrektor i pedagog szkolny są zobowiązani nie tylko do przeprowadzenia z nim rozmowy dyscyplinującej, ale również do powiadomienia o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia, a jeżeli pedagog szkolny stwierdzi taką potrzebę, również do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  • sankcje za stosowanie cyberprzemocy – procedura musi określać, jakie sankcje grożą za stosowanie cyberprzemocy w społeczności uczniowskiej, kara powinna cechować się adekwatnością, dlatego należy stworzyć katalog uwzględniający rozmiar i rangę wyrządzonej szkody, motywy kierujące sprawcą, świadomość szkodliwości popełnionego czynu i rodzaj rozpowszechnianego materiału
  • działania wobec ofiary cyberprzemocy –dokumenty w szkole muszą szczegółowo wskazywać, jakie działania podejmuje się wobec ofiary cyberprzemocy, pomoc uczniowi nie może ograniczać się do spotkań z pedagogiem szkolnym, konieczne jest także udzielenie mu informacji, w jaki sposób ma zachowywać się, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz wskazanie.

Pozostałe informacje, które powinny znaleźć się w procedurze

Oprócz najważniejszych czynności w przypadku cyberprzemocy w szkole w procedurze należy określić:

  • zasady ochrony świadków niebędących ofiarami cyberprzemocy
  • zasady ochrony ofiary cyberprzemocy
  • kiedy dyrektor szkoły zgłosi fakt cyberprzemocy Policji
  • w jakich okolicznościach o zaistniałym zdarzeniu powiadomiony zostanie sąd rodzinny
  • zasady sporządzenia notatki służbowej przez pedagoga szkolnego

Dyrektor szkoły ma obowiązek monitorowania sytuacji w szkole

Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy powinna wskazywać także, w jaki sposób dyrektor szkoły i grono pedagogiczne ma monitorować sytuację w szkole. Odpowiednio opracowane dokumenty w szkole będą praktyczną wskazówką w codziennej pracy.

dokumenty w szkole, pedagog szkolny

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37440 )
Array ( [docId] => 37440 )

Array ( [docId] => 37440 )