Kto odpowie za samowolne opuszczenie przedszkola przez dziecko

Autor: Patryk Kuzior
Data: 15-01-2018 r.

Dziecko przyprowadzone do przedszkola pozostaje pod opieką pracowników aż do odebrania go przez rodziców. Mimo że nie powinno nawet na chwilę pozostać bez opieki, co jakiś czas docierają do nas informacje o przedszkolakach, które niezauważone opuściły teren przedszkola. Jak zapobiegać takim zdarzeniom i jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor oraz nauczyciele?

Uwzględniając rolę dyrektora w procesie zapewnienia bezpieczeństwa, trzeba przyjąć, ze w przypadku sytuacji samowolnego opuszczenia przedszkola przez wychowanka to Ty będziesz ponosił odpowiedzialność za ewentualne błędy w organizacji pracy, braki techniczne (np. brak sprawnych zabezpieczeń drzwi) oraz ewentualnie niedostateczny nadzór nad realizacją zadań przez personel i w tym zakresie odpowiedzialność tę egzekwować może w pierwszej kolejności organ prowadzący, który w skrajnym przypadku może nawet zadecydować o odwołaniu Cię ze stanowiska.

Nauczyciel poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną…

Praca z wychowankami, w tym także opieka nad nimi to zadanie nauczycieli, które konkretyzuje się poprzez przydział przez dyrektora konkretnych zajęć (także poza godzinami składającymi się na pensum). Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę. Co istotne uchybienie temu obowiązkowi, a takim niewątpliwie jest dopuszczenie przez nauczyciela, który winien sprawować opiekę nad konkretnym wychowankiem, do sytuacji jego samowolnego opuszczenia terenu przedszkola, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej przed komisją dyscyplinarną. Nauczyciel, który zaniedbał obowiązkom w skrajnym przypadku może nawet pożegnać się z pracą w związku z orzeczeniem kary zwolnienia z pracy albo wydalenia z zawodu nauczyciela, przy czym w okresie do wydania orzeczenia w tej sprawie przez komisję nauczyciel może być zawieszony w pełnieniu obowiązków.

… a pozostali pracownicy – porządkową

W wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa nauczycieli wspiera także pozostały personel przedszkola, przy czym szczegółowe zadania tych osób wynikają z dokumentów organizacyjnych placówki (statut, regulamin organizacyjny), zakresów czynności oraz poleceń wydawanych przez dyrektora. Za uchybienia w tym zakresie pracownik niepedagogiczny może ponieść odpowiedzialność porządkową w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy.

Każdy podlega odpowiedzialności karnej

Niezależnie od odpowiedzialności w ramach stosunku pracy przypadek samowolnego opuszczenia przedszkola przez dziecko dla osób, które dopuściły przez swoje zaniechania do tego typu sytuacji może także skutkować odpowiedzialnością karną.

Trzeba zaznaczyć, że przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo jest przestępstwem skutkowym, to znaczy, że jest dokonane z chwilą wywołania stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla człowieka utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu. Taki stan może więc powstać, gdy dziecko, które samowolnie opuści przedszkole znajdzie się na przykład bez opieki na ruchliwej  ulicy. Chodzi więc o sytuację samego narażenia na niebezpieczeństwo, które niekoniecznie musi  w konkretnej sytuacji doprowadzić do uszczerbku na. Dodać też trzeba, ze w przypadku personelu przedszkola odpowiedzialność jest zaostrzona, ponieważ jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Jednocześnie trzeba pamiętać, że szybka reakcja i usunięcie zagrożenia ze strony przedszkola może wykluczyć odpowiedzialność. Nie podlega  bowiem karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

O zdarzeniu zawsze poinformuj rodziców…

Jeśli opieka nad dzieckiem powierzona jest placówce oświatowej, to rodzice mają pełne prawo do informacji zwrotnej o tym, jak ta opieka wygląda, co istotnego wydarzyło się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, w tym także o sytuacjach, które mogą w negatywnym świetle stawiać placówkę.

…a zdarzenie omów z pracownikami

Każdy przypadek samowolnego opuszczenia przedszkola przez dziecko, w tym nawet błahy powinien być przez dyrektora przeanalizowany pod kątem poprawy istniejących mechanizmów i procedur, powinno się go też przepracować z wszystkimi, których problem dotyczy, a więc nie tylko z podległym personelem, ale i rodzicami dziecka.

 

Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40834 )
Array ( [docId] => 40834 )