Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wymagana zgoda rodziców 

Data: 06-12-2013 r.

Do zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju przez dyrektora wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zgoda rodziców do zorganizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dyrektor nie ma podstaw do działania wyłącznie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych,

 • innych formach wychowania przedszkolnego oraz

 • ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także

 • publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Tworzy się je w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju może być organizowane, jeżeli wymienione wyżej placówki mają możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego. Możliwość powołania zespołu musi być uregulowana w statucie szkoły.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności:
  • oligofrenopedagog,
  • tyflopedagog lub
  • surdopedagog;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny - są to m. in. warunki niezbędne do podjęcia działań określonych w opinii odpowiednio do potrzeb przez właściwie przygotowanych specjalistów.

Podstawą organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest potrzeba dziecka potwierdzona opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym to rodzice/prawni opiekunowie wykonują władzę rodzicielską i tylko oni mogą wnioskować o zorganizowanie jakichkolwiek działań wobec dziecka. Inną instytucja decydującą o działaniach wobec dziecka może być jedynie sąd rodzinny i opiekuńczy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33357 )
Array ( [docId] => 33357 )

Array ( [docId] => 33357 )