Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wymagana zgoda rodziców 

Data: 06-12-2013 r.

Do zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju przez dyrektora wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zgoda rodziców do zorganizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dyrektor nie ma podstaw do działania wyłącznie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych,

 • innych formach wychowania przedszkolnego oraz

 • ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także

 • publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Tworzy się je w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego. Możliwość powołania zespołu musi być uregulowana w statucie szkoły.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności:
  • oligofrenopedagog,
  • tyflopedagog lub
  • surdopedagog;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny - są to m. in. warunki niezbędne do podjęcia działań określonych w opinii odpowiednio do potrzeb przez właściwie przygotowanych specjalistów.

Podstawą organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest potrzeba dziecka potwierdzona opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym to rodzice/prawni opiekunowie wykonują władzę rodzicielską i tylko oni mogą wnioskować o zorganizowanie jakichkolwiek działań wobec dziecka. Inną instytucja decydującą o działaniach wobec dziecka może być jedynie sąd rodzinny i opiekuńczy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33357 )
Array ( [docId] => 33357 )

Array ( [docId] => 33357 )