Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w razie wypadku

Data: 15-11-2012 r.

W razie wypadku w szkole nauczyciele bądź dyrektor szkoły mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu opiekunów poszkodowanego ucznia. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują również prowadzenie rejestru wypadków oraz udzielania poszkodowanym i ich opiekunom informacji na temat możliwości dalszego postępowania.

Obowiązkiem nauczycieli jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów przebywających na terenie placówki podczas zajęć lekcyjnych i przerw oraz poza terenem szkoły (w przypadku wyjść pod opieką pracowników). Zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz przeszkolenie pracowników placówki w zakresie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy to obowiązki dyrektora szkoły.

Osoby, które należy poinformować o wypadku

Jeżeli w szkole zdarzy się wypadek, dyrektor szkoły lub nauczyciel musi niezwłocznie poinformować o zdarzeniu opiekunów poszkodowanego. Oprócz tego dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o zdarzeniu:

  • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • społecznego inspektora pracy,
  • organ prowadzący szkołę,
  • radę rodziców.

Jeśli wypadek miał charakter śmiertelny, ciężki bądź zbiorowy – dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o zajściu także kuratora oświaty i prokuraturę. W przypadku zdarzeń związanych z zatruciami informuje się także państwowego inspektora sanitarnego.

Następnie dyrektor szkoły powołuje komisję powypadkową w skład której wchodzą: społeczny inspektor pracy oraz pracownik służby BHP. Przewodniczący zespołu koordynuje przygotowanie protokołu powypadkowego, informuje poszkodowanego i opiekunów o prawach przysługujących w toku postępowania powypadkowego oraz zapoznaje ich z dokumentacją powypadkową przygotowaną przez zespół.

 

Rejestr wypadków – obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków zgodnie z wzorem dokumentu stanowiącego załącznik 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Oprócz tego do obowiązków dyrektora szkoły należy analizowanie z pracownikami szkoły przyczyn i okoliczności zdarzeń. Ma to na celu wypracowanie zaleceń i ustalenie środków niezbędnych do unikania i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Podstawa prawna:

art. 41, 50 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29833 )
Array ( [docId] => 29833 )