Obowiązki dyrektora szkoły przed sezonem zimowym

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 02-11-2016 r.

Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły odpowiedzialność ponosi jej dyrektor, ale ogólne zasady bhp powinny być znane wszystkim pracownikom. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego dyrektor powinien wydać odpowiednie zarządzenia, polecenia i instrukcje, a także zadbać o to, by wszyscy pracownicy mieli aktualne szkolenie bhp oraz dostęp do informacji o zasadach bezpieczeństwa.

Przegląd i przygotowanie sprzętu

Przed rozpoczęciem sezonu zimowego komisja, a na bieżąco wyznaczony pracownik: społeczny inspektor lub konserwator, dokonuje:

 
 • przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia,
 • napraw sprzętu uszkodzonego,
 • w razie potrzeby – zakupu nowego sprzętu do usuwania śniegu i lodu,
 • zgromadzenia w odpowiedniej ilości materiału do posypywania oblodzonych i ośnieżonych nawierzchni.

10 obowiązków dyrektora

Dyrektor musi pamiętać, że:

1) Podczas opadów śniegu teren szkoły musi być systematycznie odśnieżany:

 • po każdym opadzie śniegu, jeśli natychmiast nie rozpuści się on pod wpływem warunków atmosferycznych,
 • zanim do szkoły przyjdą uczniowie i personel.

2) Konieczna jest kontrola:

 • sprawności instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej,
 • studzienek kanalizacyjnych – należy sprawdzić, czy są one zakryte pokrywami lub trwale zabezpieczone w inny sposób,
 • oświetlenia obiektów szkolnych,
 • stanu technicznego i konserwacji urządzeń na terenie wokół budynku szkolnego,
 • elewacji budynku, dachów i kominów,
 • balkonów, rynien i innych elementów budynków, które mogłyby stwarzać zagrożenie oberwania się,
 • stanu schodów, balustrad i poręczy,
 • oświetlenia,
 • wentylacji,
 • ogrzewania sal i innych pomieszczeń,
 • pokrycia dachowego,
 • wyjścia na dach i dojścia do kominów,
 • wentylacji kotłowni,
 • drożności przewodów spalinowych.

3) Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zadbania o prawidłowe odśnieżanie dachów:

 • do odśnieżania dachów można zatrudnić pracownika szkoły albo firmę zewnętrzną, ale trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i innych zasadach dotyczących prac na wysokości,
 • konieczne jest informowanie o odśnieżaniu dachu osób przebywających w sąsiedztwie tych prac,
 • podczas odśnieżania i zrzucania śniegu oraz lodu z dachu trzeba zabezpieczyć odpowiedniej wielkości strefę bezpieczeństwa, a pracownikom odśnieżającym zapewnić pomieszczenia do ogrzania się i gorące napoje.

4) Bardzo ważne jest zadbanie o właściwe oświetlenie:

 • sal,
 • pomieszczeń do pracy,
 • innych miejsc przebywania uczniów i pracowników szkoły,
 • wejścia na teren szkoły,
 • całej trasy prowadzącej do budynku szkolnego.

5) Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wejście do budynku i do każdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne, co ma szczególnie znaczenie w okresie zimowym, gdy oświetlenie to potrzebne jest przez większą część doby.

6) Szczególne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej temperatury:

 • w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia z uczniami – co najmniej 18°C,
 • w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna – nie mniej niż 18°C,
 • w pomieszczeniach biurowych – nie mniej niż 18°C.

7) Jeśli w szkole stosuje się ogrzewanie w formie nawiewanego powietrza, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać:

 • 70°C – przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy,
 • 45°C – w pozostałych przypadkach.

8) Jeżeli zapewnienie właściwej temperatury nie jest możliwe, dyrektor jest zobowiązany zawiesić zajęcia na okres uzgodniony z organem prowadzącym szkołę. Dodatkowo powinien zabezpieczyć pomieszczenia i stanowiska pracy przed:

 • niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz
 • napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

9) W sytuacji, gdy w szkole stosuje się system klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej, należy zapewnić:

 • odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych,
 • środki powodujące ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

10) Do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, do których należy praca na wysokości, w tym odśnieżanie dachów, zalicza się:

 • bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone do tego celu osoby,
 • odpowiednie środki zabezpieczające,
 • instruktaż pracowników, którzy będą wykonywać te prace, złożony przede wszystkim z imiennego podziału pracy i właściwej kolejności wykonywania zadań.
Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39672 )
Array ( [docId] => 39672 )