Statut przedszkola powinien zabraniać przyprowadzania chorych dzieci

Autor: Elżbieta Bukowiecka-Górny
Data: 30-09-2016 r.

Rodzice często ignorują  wskazanie, że dziecko przeziębione nie powinno trafić do przedszkola. Jednym z obowiązków przedszkola jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, dlatego dyrektor przedszkola musi stanowczo sprzeciwiać się takiemu postępowaniu. W tym celu należy zamieścić odpowiednie zapisy w statucie.

Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli bardzo często przyzwalają na udział w zajęciach dzieci z infekcjami, tłumacząc to brakiem podstaw prawnych zakazania przyprowadzania przeziębionego dziecka.

Tymczasem – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – statut przedszkola musi regulować m.in. zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zaś § 16 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia stanowi, że statut musi zawierać uregulowania dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Należy także zauważyć, że jednym z podstawowych celów organów prowadzących placówki oświatowe jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że jest możliwe wprowadzenie do statutu przedszkola regulacji, określających uprawnienia i obowiązki pracowników placówki w stosunku do chorych dzieci i ich rodziców. (Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 23 czerwca 2010 r. w sprawie obecności dzieci chorych w przedszkolu).

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówki, stosowne zapisy dotyczące nieprzyjmowania chorych dzieci należy zawrzeć w statucie przedszkola.

Statut powinien regulować obowiązki rodziców i nauczycieli związane z przyprowadzaniem dzieci do przedszkola, w tym także sposób postępowania w przypadku przyprowadzania chorych dzieci. Oprócz tego warto opracować i wprowadzić szczegółowy opis zasad – procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. W procedurach tych należy określić między innymi zasady postępowania w przypadku przebywania w przedszkolu dzieci z widocznymi objawami choroby czy obowiązki rodziców, gdy przyprowadzają dziecko po odbytej chorobie. Z dokumentem tym należy zapoznać rodziców w chwili zapisywania dziecka do placówki lub na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym. Uświadomi to rodzicom ich prawa i obowiązki, a nauczycielom pozwoli odpowiednio wypełniać zadania w chwili przyjmowania dziecka do przedszkola, powołując się na wewnętrzne uregulowania.

Grupy łączone – kiedy wymaga tego zapewnienie opieki

Okres infekcji i przeziębień to także trudny czas pracy przedszkola. Do placówki uczęszcza wówczas dużo mniej dzieci, zdarza się, że chorują również nauczyciele. Grupy łączy się, gdy liczba dzieci w oddziale jest niewielka, a ich wychowawca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dyrektor przedszkola łączy grupy, by zapewnić obecnym dzieciom pełną opiekę i bezpieczeństwo.

Jeśli nauczyciel jest zdrowy, a ze względu na choroby do oddziału uczęszcza niewielka liczba osób, to wówczas pedagog ma czas, by dokładnie poobserwować przedszkolaków i zrealizować zadania, które można przeprowadzić indywidulanie lub w małym zespole.

Przestrzegania zasad powinni dopilnować nauczyciele

Nauczyciel zobowiązany jest:

  • odmówić przyjęcia dziecka chorego do przedszkola, powołując się na konkretne procedury obowiązujące w przedszkolu,
  • żądać od rodziców zaświadczeń po przebytej chorobie dziecka,
  • natychmiast wezwać rodziców, w sytuacji gdy zaobserwuje u dziecka symptomy choroby, zalecając odbycie konsultacji lekarskiej,
  • zapewnić bezwzględnie bezpieczeństwo innym zdrowym dzieciom.
Źródło:
  • Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 23 czerwca 2010 r. w sprawie obecności dzieci chorych w przedszkolu.
Elżbieta Bukowiecka-Górny dyrektor publicznego przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39568 )
Array ( [docId] => 39568 )