Dyrektor i nauczyciele są zobowiązani uwzględniać indywidualne potrzeby każdego ucznia

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 08-12-2015 r.

Ustawowym obowiązkiem każdego nauczyciela jest indywidualizacja pracy z uczniami na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Należy więc tak organizować pracę podczas zajęć edukacyjnych, by proces nauczania uwzględniał zróżnicowanie zespołu klasowego.

Podmiotowe a nie przedmiotowe podejście do ucznia

Każdy uczeń ma określone potrzeby edukacyjne czy rozwojowe. Z perspektywy indywidualizacji nauczania wszyscy uczniowie wymagają od nauczycieli podmiotowego podejścia i zrozumienia ich trudności. Ważne, by nauczyciel w ich rozpoznawaniu nie koncentrował się wyłącznie na dysfunkcjach i problemach uczniów, ale dostrzegał możliwości i potencjał rozwojowy, a także uzdolnienia.

Odpowiednio dokonane rozpoznanie umożliwia właściwe planowanie i organizowanie zajęć z uwzględnieniem wykorzystywania aktywizujących metod i form pracy. Tak postrzegana indywidualizacja pracy z uczniem wynika nie tylko z ideowych postulatów, lecz jest także uwarunkowana koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedzialność dyrektora za indywidualizację pracy

Ważną rolę w budowaniu zespołowego współdziałania i klimatu sprzyjającego współpracy ma dyrektor szkoły. W tym zakresie liczą się zarówno kompetencje osobiste, jak i zdolności organizacyjne, jasna koncepcja działania szkoły, dostrzeganie zarówno potrzeb uczniów, jak i nauczycieli. Zadania i odpowiedzialność dyrektora w tym zakresie wynikają z jego funkcji jako kierownika zakładu pracy oraz ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38173 )
Array ( [docId] => 38173 )

Array ( [docId] => 38173 )