Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego

Data: 09-01-2014 r.

Projekty edukacyjne realizowane w gimnazjum mogą dotyczyć różnych zagadnień – tych zawartych w podstawie programowej i wykraczających poza nią. Mija kolejny rok realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. Warto już teraz przygotować się do jego oceny i przypomnieć uczniom jej kryteria. Projekt to doskonałe narzędzie do wykorzystania także na niższym etapie edukacyjnym − w szkole podstawowej.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego nie musi dotyczyć tylko przedmiotów humanistycznych lub tylko przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Nie ma w tym względzie ograniczeń ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Temat projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt nie musi być więc wcale związany ze szkolnym programem. Ministerstwo sugeruje taki dobór tematów projektów, aby dały one możliwość wykorzystania zasobów lokalnych, aktywizacji otoczenia, włączenia do współpracy rodziców i społeczności lokalnej.

Projekt edukacyjny wspomaga realizację nowej podstawy programowej

Uczniowie gimnazjum zobligowani zostali do wzięcia udziału w realizacji projektu edukacyjnego. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wprowadziło dla uczniów gimnazjum obowiązek realizacji projektu edukacyjnego. Obowiązek ten dotyczy uczniów realizujących nową podstawę programową, a więc wszystkich obecnych gimnazjalistów oraz dzieci od nich młodszych, a nie dotyczył uczniów, którzy ukończyli gimnazjum przed bieżącym rokiem szkolnym.

Wprowadzenie tego obowiązku podyktowane było tym, iż nowa podstawa programowa kładzie nacisk na kształcenie kompetencji i postaw uczniów ułatwiających sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Znalazło to odzwierciedlenie w przepisach dotyczących celów nauczania i we wskazanych najważniejszych umiejętnościach, jakie powinien posiadać uczeń kończący gimnazjum, w tym:

  • umiejętność komunikowania się,
  • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
  • umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy zespołowej.

Etapy projektu

Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania:

  • wybranie tematu projektu edukacyjnego,
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
  • wykonanie zaplanowanych działań,
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na doprecyzowanie zasad oceniania udziału ucznia w projekcie.

Projekt uczy samodzielności

Obligatoryjne uczestniczenie uczniów w projekcie edukacyjnym ma służyć wzmocnieniu tych celów edukacyjnych wynikających z nowej podstawy programowej. Tak więc jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Aktywizuje uczniów i wzmacnia współpracę z nauczycielem. Sprzyja wspólnemu działaniu i osiąganiu wysokich efektów uczenia się. Może być zastosowany w realizacji każdego przedmiotu.

Projekt edukacyjny może być też doskonałym sposobem zwiększenia motywacji uczniów. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, możliwość decydowania o sposobie realizacji zadań i odpowiedzialność za wykonanie zadań powodują, że uczniowie w naturalny sposób mogą uczyć się planowania i organizowania pracy, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, a co najważniejsze rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Prezentowanie efektów realizacji projektu edukacyjnego umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego.

Nie wszyscy uczniowie muszą realizować projekt

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić go z realizacji projektu edukacyjnego (§ 21a ust. 9 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zwolnionemu uczniowi na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Wpisu dokonuje się na pierwszej stronie świadectwa (na samym dole są 3 linijki przeznaczone na ten wpis).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33390 )
Array ( [docId] => 33390 )