Statut szkoły musi zawierać treści wychowawcze

Data: 08-01-2014 r.

Z punktu widzenia realizacji wychowawczych zadań szkoły, oprócz dokumentacji wychowawczej, ważne są również wszelkie dokumenty organizacyjne jak np. statut szkoły oraz dokumenty programowe regulujące działalność szkoły. Statut szkoły jest podstawowym dokumentem organizacyjnym szkoły.

 
W statucie szkoły powinny się znaleźć między innymi zapisy ważne z punktu widzenia wychowania:
 1. cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
 2. sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 3. rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,
 4. przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 5. prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
 6. obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
 • udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
 • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 • dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
 • warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
 1. warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo,
 2. szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
 3. organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,
 4. formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
 5. organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
 6. organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
 7. kompetencje organów szkoły mających wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji w kwestii wychowania.

W statucie szkoły należy określić zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Warto określić w nim zadania wychowawcze, a szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wskazać w zakresach czynności poszczególnych pracowników.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33389 )
Array ( [docId] => 33389 )