Informacje o innowacji pedagogicznej zgłasza się do SIO

Autor: Bożena Winczewska
Data: 05-08-2014 r.

Przekazanie informacji do SIO o zatwierdzonej przez kuratorium innowacji następuje poprzez wpisanie danych do tabeli U3.1., będącej tabelą wielokrotną pozwalającą opisać klasy, oddziały i uczniów z uwzględnieniem rożnych cech – tabela musi być wypełniona osobno dla każdej grupy oddziałów.

Każda szkoła dążąc do poprawy jakości pracy może wprowadzać nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, majce na celu poprawę jakości pracy szkoły. Jeżeli wypracowane rozwiązania mają charakter innowacji pedagogicznej, to konieczne jest podjęcie uchwały rady pedagogicznej oraz zgody kuratora oświaty.

Uchwała rady pedagogicznej zostanie podjęcia po uzyskaniu:

  • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w innowacji pedagogicznej,
  • opinii rady szkoły,
  • w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane – pisemnej zgody autora lub zespołu autorów innowacji na jej prowadzenie w szkole.

Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem, że szkoła posiada odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zaplanowanych działań. W związku z tym, w przypadku innowacji wymagających przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody organu prowadzącego na finansowanie zaplanowanych działań. Planując rozpoczęcie innowacji pedagogicznej w szkole należy także pamiętać, że udział nauczycieli jest całkowicie dobrowolny, stąd konieczność uzyskania ich zgody.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35454 )
Array ( [docId] => 35454 )

Array ( [docId] => 35454 )