Język obcy obowiązkowy już w oddziale przedszkolnym

Autor: Katarzyna Krysztofiak
Data: 09-07-2014 r.

Od nowego roku szkolnego nastąpią zmiany w edukacji przedszkolnej. Minister edukacji narodowej podpisała dokument zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie to wprowadza zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Dokument ustanawia obowiązkową naukę języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Będzie to możliwe dzięki dodaniu do podstawy programowej nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

We wrześniu tego roku to dyrektor przedszkola zadecyduje, czy w jego placówce będzie realizowana nauka języka obcego. Natomiast od września 2015 roku dodatkowe zajęcia zostaną wprowadzone obowiązkowo dla dzieci pięcioletnich, zaś od września 2017 roku nauczaniem języka obcego zostaną objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Na wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do podstawy programowej wychowania przedszkolnego dodano także obszar „Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.

W rozporządzeniu doprecyzowano, że od 1 września 2014 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana będzie również w ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Wobec dzieci niepełnosprawnych wychowanie przedszkolne dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

Źródło:

www.men.gov.pl

Katarzyna Krysztofiak, ekspertka prawa oświatowego, redaktor publikacji dla oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35284 )
Array ( [docId] => 35284 )

Array ( [docId] => 35284 )