Nauczyciel nie dostanie dodatkowego wynagrodzenia za egzaminy 2014

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 11-03-2014 r.

W większości egzaminów i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w ramach czasu pracy i otrzymywanej pensji. Dodatkowe wynagrodzenie może dostać tylko za część ustną egzaminu maturalnego, pod warunkiem że zadanie to zajmie mu więcej godzin, niż wynosi jego pensum.

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. W ramach tego czasu pracy nauczyciel i pobieranego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach pensum i pobieranego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Jeżeli jednak praca ta przekroczy obowiązujące nauczyciela pensum, to należy mu się dodatkowe wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe. Z kolei w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły i pobieranego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio:

1) sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
2) egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
3) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
4) egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

Za pracę przy ww. sprawdzianach i egzaminach nauczyciel nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

Agnieszka Rumik, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34148 )
Array ( [docId] => 34148 )

Array ( [docId] => 34148 )