Przedmiotowy system oceniania nie jest konieczny

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 02-12-2015 r.

Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera pojęcia przedmiotowego systemu oceniania (PSO). Nie ma więc także wytycznych, które określałyby, co taki system miałby zawierać. Szkoła określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w statucie. Nie ma wymogu tworzenia systemów przedmiotowych.

W szkole ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Przedmiotowy system oceniania (PSO) wynikał z istnienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO). Ta forma nie jest obecnie poprawna, mimo że potocznie nadal używana. W obowiązujących przepisach jest mowa o „wewnątrzszkolnym ocenianiu”, a nie wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38127 )
Array ( [docId] => 38127 )

Array ( [docId] => 38127 )