Skreślenie z listy uczniów – na podstawie uchwały rady pedagogicznej

Data: 01-03-2016 r.

Dyrektor może skreślić w drodze decyzji słuchacza szkoły dla dorosłych, który przekroczył połowę czasu przeznaczonego na zajęcia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Statut szkoły określa przypadki możliwości skreślenia ucznia z listy

Słuchacz, który nie uzyskał klasyfikacji, może zostać skreślony z listy po podjęciu dwóch uchwał rady pedagogicznej:

Zapamiętaj!

Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły.

Do egzaminu może przystąpić uczeń, który uczestniczył w zajęciach

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć. A także otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. W takiej sytuacji może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

Zapamiętaj!

Słuchacz szkoły dla dorosłych składa wniosek do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38653 )
Array ( [docId] => 38653 )

Array ( [docId] => 38653 )