Zasady prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 11-09-2020 r.

Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Poradnia zaleca kontynuację nauki w szkole ogólnodostępnej. Kto w takiej sytuacji może prowadzić zajęcia rewalidacyjne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Czy nauczyciel uczący w klasie może prowadzić zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze?

Odpowiedź:

Zajęcia rewalidacyjne może prowadzić nauczyciel posiadający kwalifikacje odpowiednie do zakresu niepełnosprawności ucznia. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych należy do zadań terapeuty pedagogicznego. Nauczyciel przedmiotu może prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.( § 15 ust. 3, §  23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §  15, §  17 ust. 1, §  27 pkt 3 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

Uzasadnienie:

Zgodnie z §  23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3, tj. osoba, która:

  1. ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w § 3-6, lub

  2. posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Zgodnie z §  27 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do zadań terapeuty pedagogicznego należy miedzy innymi prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Kwalifikacje terapeuty pedagogicznego określono w §  22 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zgodnie z §  15 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Zatem do ich prowadzenia mają przygotowanie nauczyciele, którzy realizują podstawę programową określonych zajęć edukacyjnych.

Zapamiętaj!

Zgodnie z §  17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne, w tym korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dyrektor powierza prowadzenie zajęć, rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 t.j.) - §  15, §  17 ust. 1, §  27 pkt 3

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2020.1309 t.j.) - § 7 ust. 10

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289 t.j.) - § 15 ust. 3, §  23 ust. 1, § 22

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41205 )
Array ( [docId] => 41205 )