Zakup podręczników bez decyzji o przyznaniu dotacji

Autor: Joanna Swadźba
Data: 17-07-2020 r.

Czy szkoła może złożyć zamówienie na podręczniki szkolne, nie mając jeszcze w budżecie placówki wprowadzonej dotacji podręcznikowej? Decyzja Wojewody dotycząca przyznania dotacji celowej na zakup podręczników najczęściej przychodzi w miesiącu lipcu i sierpniu.

Odpowiedź

Co do zasady powinno dokonywać się zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z udzielonej już dotacji, natomiast dotacja w postaci refundacji zakupionych wcześniej podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych przyznawana jest w przypadkach określonych w ustawie.

Uzasadnienie

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Na realizację zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w kwotach określonych ww. ustawą. Kwoty te mogą ulegać zwiększeniu o odpowiednie wskaźniki, zgodnie z art. 55 ust. 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z udzielonej dotacji należy się rozliczyć. Zasada rozliczania tej dotacji określona została przez ustawodawcę w art. 59 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz w rozporządzeniu wykonawczym. Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, z łącznej kwoty dotacji celowej przyznanej, w danym roku budżetowym, na wyposażenie publicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, w odniesieniu do każdej ze szkół prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub szkół, dla której ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym.

Z udzielonej już dotacji można pokryć koszt zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, natomiast dotacja w postaci refundacji (czyli już dokonaych zakupów przez dniem otrzymania dotacji) – przysługuje w ściśle określonych przypadkach, np. art. 57 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W praktyce przyjmuje się jednak, że z dotacji można sfinansować (zrefundować) również koszt podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych zakupionych przed dniem otrzymania dotacji na konto organu prowadzącego, chyba że umowa dotacji przewiduje w tym zakresie odmienne postanowienia. Gmina zobowiązana jest bowiem wykonać zlecone zadania w taki sposób by uczniowie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego byli wyposażeni w odpowiednie podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne. Wojewoda przekazujący dotację może udzielić szczegółowych informacji w kwestii wydatkowania udzielonej dotacji, a także tego czy z dotacji można pokryć już zakupione podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.

Na marginesie wskazać należy, że dopuszczalne jest również zamówienie potrzebnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych przed otrzymaniem dotacji, a dokonanie płatności dopiero po dniu otrzymania dotacji celowej. Większość wydawnictw na rynku akceptuje takie rozwiązanie. Taki schemat działania nie powinien budzić żadnych wątpliwości natury prawnej co do prawidłowości wydatkowania dotacji, a zarazem nie angażuje środków własnych gminy na realizację zadania zleconego.

Zapamiętaj!

Jednostka samorządu terytorialnego rozlicza łączną kwotę wykorzystanej dotacji celowej na podręczniki w odniesieniu dla każdej szkoły odrębnie.

Podstawa prawna:

  • art. 59 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655)

Joanna Swadźba

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41181 )
Array ( [docId] => 41181 )