Zgoda na nauczanie domowe – tylko po przedstawieniu opinii poradni

Autor: Wysocka Marta
Data: 15-07-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może wyrazić zgody na objęcie ucznia nauczaniem domowym, jeżeli rodzice lub opiekunowie nie przedstawią opinii poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczna. Wymóg dostarczenia do szkoły pozytywnej opinii nakłada ustawa o systemie oświaty – jej brak obliguje do realizowania obowiązku szkolnego w placówce.

Uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym nie muszą realizować go w placówce – ustawa o systemie oświaty pozwala na realizowanie go poza szkołą, ale warunkiem uzyskanie zgody na zastosowanie tego rozwiązania jest przedstawienie pozytywnej opinii wydanej przez publiczną poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zasady wyrażania zgody na nauczanie domowe określa ustawa o systemie oświaty

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Wniosek rodziców musi zawierać:

  • opinię wydaną przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków pozwalających na realizację podstawy programowej obowiązującej na dotyczącym go etapie kształcenia
  • zobowiązanie rodziców do tego, że dziecko będzie w każdym roku szkolnym przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

(art. 16 ust. 8 i ust. 10 ustawa o systemie oświaty).

Dyrektor szkoły, który otrzyma niekompletny wniosek nie może wyrazić zgody na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Egzaminy klasyfikacyjne organizuje dyrektor, który wyraził zgodę na nauczanie domowe

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza placówką mają obowiązek przystępowania do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy są organizowane przez dyrektora szkoły, który wyraził zgodę na nauczanie domowe i są przeprowadzane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 16 ust. 11 ustawa o systemie oświaty).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37544 )
Array ( [docId] => 37544 )

Array ( [docId] => 37544 )