16 elementów do przygotowania przed podsumowującym zebraniem rady 

Data: 16-05-2013 r.

Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego, przyjdzie czas na podsumowujące zebranie rady pedagogicznej. Dyrektor ma obowiązek podsumować pracę szkoły i przedstawić jej rezultaty radzie. Do zebrania powinien się właściwie przygotować.

Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej dyrektor szkoły zwołuje na dzień ustalony w kalendarium szkoły. Przygotowując komunikat warto przypomnieć nauczycielom, jakie sprawozdania, raporty i zestawienia mają przygotować do zaprezentowania podczas zebrania rady pedagogicznej.

Dyrektor szkoły przed podsumowującym zebraniem rady powinien przygotować:

 1. plan konferencji,
 2. protokół z poprzedniego zebrania wraz z uwagami wniesionymi przez nauczycieli,
 3. listę obecności,
 4. informacje o przeprowadzonych egzaminach klasyfikacyjnych, sprawdzianach wiadomości i umiejętności,
 5. listy uczniów, którym przysługują egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, sprawdziany wiadomości i umiejętności; odwołania od oceny,
 6. listę zespołów działających w szkole z nazwiskami przewodniczących, którzy przedstawiać będą sprawozdania,
 7. sprawozdanie z pełnienia nadzoru pedagogicznego,
 8. sprawozdanie z realizacji planu finansowego szkoły,
 9. raport z kontroli zewnętrznych, jakie miały miejsce w szkole,
 10. sprawozdanie z wyników egzaminów zewnętrznych,
 11. informacje o zmianach prawa oświatowego,
 12. wyniki rekrutacji do klas pierwszych,
 13. plany związane ze zmianą organizacji w szkole,
 14. przygotowanie do inwentaryzacji,
 15. przygotowanie składu komisji do dokonania przeglądu szkoły,
 16. wyznaczenie terminu konferencji rozpoczynającej kolejny rok szkolny.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 30131 )
  Array ( [docId] => 30131 )

  Array ( [docId] => 30131 )