Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły

Data: 12-04-2013 r.

Wniosek o nauczanie indywidualne dla ucznia składa dyrektor szkoły. Potrzebne jest również orzeczenie wydane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ustawa o systemie oświaty obliguje dyrektora szkoły do zorganizowania nauczania.

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje poradnia, w której uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 71b ust. 5c Ustawa o systemie oświaty).

Orzeczenie z poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest niezbędne do podjęcia działań ukierunkowanych na zorganizowanie nauczania indywidualnego. Jeżeli nie zostanie dostarczone przez rodziców ucznia – dyrektor szkoły nie rozpocznie procedury związanej z organizacją nauczania indywidualnego.

Organizację zajęć planuje dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły podejmie działania związane z organizacją nauczania indywidualnego dopiero po otrzymaniu orzeczenia wydanego przez poradnię odpowiedzialną za pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dyrektor szkoły, po opracowaniu planu organizacji nauczania indywidualnego (wraz z proponowaną liczbą godzin) przekazuje do organu prowadzącego. Organ prowadzący szkołę udzieli dyrektorowi informację zwrotną i dopiero wówczas dyrektor szkoły podejmie ostateczną decyzję w sprawie organizacji zajęć, dokładnej liczny godzin przyznanych przez organ prowadzący oraz wskaże nauczycieli prowadzących te zajęcia.

Nauczycieli realizujących nauczanie wyznacza dyrektor szkoły

Zajęcia nauczania indywidualnego są realizowane przez jednego lub kilku nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzy ich prowadzenie. Istotne jest, że zajęcia dla uczniów klas I-III dyrektor może powierzyć do prowadzenia tylko jednemu nauczycielowi (§ 3 ust. 2 rozporządzenie MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży).

Podstawa prawna:

  • art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175, poz. 1086).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30117 )
Array ( [docId] => 30117 )

Array ( [docId] => 30117 )