17 dokumentów, które trzeba przekazać nowemu dyrektorowi przedszkola

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 30-05-2017 r.

Pierwszego dnia po rozpoczęciu kadencji dyrektor przejmuje odpowiedzialność za placówkę. Od współpracy z ustępującym dyrektorem zależy  start – zaniedbania mogą mieć poważne konsekwencje w dalszym kierowaniu przedszkolem. Sprawdź, jakie dokumenty musisz przekazać swojemu następcy.

Przepisy prawa oświatowego nie ułatwiają zadania, gdyż nie zawierają żadnych regulacji dotyczących przejęcia placówki przez nowego dyrektora. Wytycznych można oczekiwać od organu prowadzącego przedszkole. Jednak nawet w przypadku ich braku, warto zadbać, aby przekazanie przedszkola odbyło się w formie pisemnej, najlepiej w formie protokołu przekazania przedszkola.

Wśród dokumentów, z którymi powinien się zapoznać i przyjąć nowy dyrektor przedszkola należy wymienić:

1)    arkusz organizacji pracy przedszkola,

2)    dokumentację przedszkolną związaną z pracą wychowawczą:

  • statut przedszkola,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • dzienniki innych zajęć,
  • dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • dzienniki indywidualnych zajęć,
  • plany i programy pracy przedszkola,

4)    dokumentacja awansu zawodowego,

5)    księga protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej,

6)    uchwały rady pedagogicznej,

7)    regulaminy:

  • rady pedagogicznej,
  • rady rodziców,
  • regulamin wynagradzania,
  • regulamin pracy,

8)        procedury obowiązujące w przedszkolu,

9)        druki ścisłego zarachowania,

10)     akta osobowe,

11)     dokumentacja archiwalna,

12)     księga zarządzeń,

13)     decyzje dyrektora,

14)     wykaz teczek i ksiąg znajdujących się w gabinecie dyrektora,

15)     dokumentacją dotyczącą stanu technicznego budynku (karta obiektu),

16)     księgę inwentarzową,

17)     dokumentacją księgową (budżet szkoły, ZFŚS).

Przekazanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością przedszkola swojemu następcy jest obowiązkiem każdego dyrektora ustępującego ze stanowiska. Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje każdego dyrektora szkoły i przedszkola do zapewnienia prawidłowej pracy placówki, a przekazanie dokumentów jest z tym ściśle związane, gdyż zapewnia placówce ciągłość zarządzania i funkcjonowania.

Upewnij się, że dokumentacja jest kompletna

Dokumentacja przedszkola przekazywana nowemu dyrektorowi powinna być kompletna i prowadzona prawidłowo, zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami. Zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. Analogicznie dyrektor odpowiada również za każdą inną dokumentację wynikającą z funkcjonowania przedszkola.  

Sporządź protokół przekazywanych dokumentów…

Podczas przejmowania przedszkola szczególną wagę należy przywiązać do przejęcia dokumentacji placówki. Należy więc w protokole zawrzeć informacje o wszystkich przyjmowanych dokumentach, a gdyby w dokumentacji wystąpiły jakiekolwiek braki, w protokole powinny zostać zapisane informacje, które dokumenty nie zostały udostępnione i przekazane.

Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40409 )
Array ( [docId] => 40409 )