Dyrektor nie musi reagować na anonimowe skargi na nauczyciela

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 15-05-2014 r.

Każdy przedstawiciel społeczności szkolnej – pracownik, uczeń lub jego rodzic, który uważa, że nauczyciel niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, może złożyć na niego skargę do dyrektora szkoły. Dyrektor nie ma jednak obowiązku zareagowania na anonimową skargę złożoną na nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

Postępowanie dyrektora powinno zaś zależeć od rodzaju skargi, wagi problemu i tego czy wystąpił on po raz pierwszy czy jest to kolejny zarzut do tego nauczyciela. Zasady rozpatrywania skarg reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i treść żądania. Jeżeli w piśmie brakuje adresu osoby wnoszącej podanie i nie można go ustalić na podstawie posiadanych informacji, to podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Najczęściej skargi wnoszą rodzice w sprawie niewłaściwego zachowania nauczyciela w stosunku do uczniów. Dyrektor przeprowadza wówczas postępowanie wyjaśniające (np. rozmowa z nauczycielem i rodzicami, ankiety wśród uczniów). Przebieg postępowania wyjaśniającego należy udokumentować w protokole, a osobę składającą skargę poinformować o jego wyniku.

Jeśli dyrektor szkoły uzna zarzuty, a problem dotyczy uchybienia godności zawodu nauczyciela lub zaniedbania obowiązków, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela.

Wszystkie informacje związane z postępowaniem dyscyplinarnym są objęte tajemnicą i nie stanowią informacji publicznej. Czas i sposób przechowywania dokumentów związanych z wniesioną skargą powinny zależeć od jej konsekwencji i skutków dla nauczyciela. Najczęściej dołączane są do akt osobowych pracownika.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34865 )
Array ( [docId] => 34865 )

Array ( [docId] => 34865 )