Dyrektor przedszkola nie może skreślić z listy agresywnego dziecka

Data: 21-05-2015 r.

Dyrektor przedszkola nie może skreślić z listy wychowanków dziecka w związku ze zwróceniem się z takim żądaniem przez rodziców pozostałych dzieci, nawet jeżeli wychowanek sprawia trudności wychowawcze. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy może zostać podjęta tylko w przypadkach określonych w statucie szkoły oraz w zgodzie z regulacjami ustawy o systemie oświaty.

Przypadki, w których dyrektor przedszkola czy szkoły może skreślić dziecko z listy wychowanków lub uczniów muszą być określone w statucie placówki (art. 39 ust. 2 ustawa o systemie oświaty). Należy jednak zwrócić uwagę, że skreślenie z listy powinno być rozwiązaniem wyjątkowym, stosowanym wyłącznie wówczas, gdy wszystkie inne środki zostały wykorzystane i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W pierwszej kolejności dyrektor przedszkola powinien podjąć działania ukierunkowane na udzielenie pomocy dziecku i rodzicom, a dopiero w ostateczności – zdecydować się na skreślenie go z listy wychowanków. Usunięcie dziecka z przedszkola nie może być traktowane jako rozwiązanie problemu dla nauczycieli i dyrekcji.

Przyczyna skreślenia – dyrektor przedszkola jest związany przepisami

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że dyrektor przedszkola może wydać decyzję o skreśleniu ucznia z listy w przypadkach określonych w statucie placówki (§16 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 12 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). Jeżeli statut nie przewiduje możliwości skreślenia z listy dziecka agresywnego czy sprawiającego trudności wychowawcze – dyrektor szkoły nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania (art. 39 ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Dziecko agresywne, sprawiające trudności wychowawcze powinno  być otoczone szczególną opieką i objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc organizuje dyrektor przedszkola, ale obowiązek poinformowania go o problemach jest przewidziany dla nauczycieli (§ 5 ust. 1  § 19 ust. 2 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Skreślenie dziecka z listy wychowanków jako ostateczność

Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie jest niemożliwe. Jeżeli dyrektor przedszkola stwierdzi, że mimo podejmowanych wysiłków dziecko nie przestaje być agresywne, praca z nim dla nauczycieli jest nadmiernie uciążliwa, samo dziecko zagraża bezpieczeństwu innych, a rodzice nie współpracują z przedszkolem – możliwe jest usunięcie go z listy wychowanków. Dyrektor przedszkola musi pamiętać, że o skreśleniu dziecka decyduje rada pedagogiczna w drodze uchwały (art. 39 ust. 2 ustawa o systemie oświaty), a rodzice lub opiekunowie dziecka mają prawo do otrzymania uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia dotyczącego trybu wniesienia odwołania od wydanej decyzji.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37195 )
Array ( [docId] => 37195 )