Dyrektor szkoły dla dorosłych również przeprowadza ewaluację wewnętrzną

Data: 08-05-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że w obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się przeprowadzanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli. Obowiązkiem tym objęty jest także dyrektor szkoły dla dorosłych realizujący plan nadzoru pedagogicznego.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły przewiduje m.in. przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej. Pozyskane w ten sposób informacje mają być wykorzystane do podnoszenia efektywności oraz doskonalenia jakości pracy szkoły. Dyrektor szkoły powinien przeprowadzać ewaluację we współpracy z nauczycielami, aby wypracowane wnioski realnie przełożyły się na poprawę jakości pracy placówki (§ 20 ust. 1 rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Ustawa o systemie oświaty ma zastosowanie w szkołach dla dorosłych

Obowiązki dyrektora szkoły dla dorosłych nie odbiegają od tych, z których musi wywiązywać się dyrektor szkoły dla młodzieży, o ile jest to typ szkoły wymieniony w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Wskazując na typy szkół, ustawa wymienia:

 • szkołę podstawową,
 • gimnazjum,
 • zasadniczą szkołę zawodową,
 • liceum ogólnokształcące,
 • technikum,
 • szkołę policealną,
 • szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.
  (art. 9 ust. 1 Ustawa o systemie oświaty).

Dyrektor każdej z wymienionych szkół ma obowiązek stosować się do regulacji ustawy. Wśród nich znajduje się natomiast sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, którego elementem jest przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej (art. 35 ust. 4 Ustawa o systemie oświaty).

Obowiązki dyrektora szkoły

Realizując plan nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły ma obowiązek:

 • oceniać stan i warunki działalności nauczycieli,
 • analizować o oceniać efekty działalności nauczycieli,
 • udzielać nauczycielom pomocy w wykonywaniu ich obowiązków,
 • inspirować nauczycieli do rozwoju i wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych
  (art. 33 ust. 1 Ustawa o systemie oświaty)

W ramach prowadzonej ewaluacji wewnętrznej dyrektor szkoły obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki (§ 20 ust. 3 rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego).


Podstawa prawna:

 • art. 9 ust. 1, art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • § 20 ust. 1 ust. 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324).

Marta Wysocka
, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30129 )
Array ( [docId] => 30129 )

Array ( [docId] => 30129 )