Dyrektor szkoły może hospitować bibliotekę szkolną

Data: 06-02-2013 r.

Biblioteka szkolna realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze szkoły, co oznacza, że dyrektor szkoły sprawuje nad nią pełen nadzór. Ma on również prawo do przeprowadzania hospitacji oraz przeprowadzania oceny pracy nauczyciela.

Działalność statutowa szkoły zobowiązuje dyrektora szkoły do realizowania planu nadzoru pedagogicznego placówki, który obejmuje także czynności dotyczące działalności biblioteki szkolnej. Na konieczność prowadzenia obserwacji wpływa więc nie tylko ocena pracy nauczyciela bibliotekarza. W ramach sprawowanego nadzoru dyrektor szkoły, wraz z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:

  • prowadzi ewaluację wewnętrzną,
  • kontroluje przestrzeganie prawa dotyczącego działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności wynikającej ze statutu,
  • wspiera nauczycieli w realizacji ich zadań, motywuje do doskonalenia i rozwoju, organizuje szkolenia i narady, przedstawia wyniki prowadzonych ewaluacji.

(§ 20 ust. 1 rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego).

W nawiązaniu do wymienionych obowiązków, do obowiązków dyrektora szkoły należy także ocena pracy nauczyciela, w tym nauczyciela bibliotekarza, np. prowadzącego lekcję biblioteczną.

Ocena pracy nauczyciela bibliotekarza

Nauczyciel bib bibliotekarz podlega takim samym zasadom oceny pracy nauczyciela, co tzw. tablicowi nauczyciele. Dyrektor szkoły ma więc prawo przeprowadzić hospitację prowadzonych przez niego zajęć. Obserwacja nie musi być jednak prowadzona w formie hospitacji. Dyrektor szkoły może obserwować część zajęć prowadzonych dla uczniów, obserwować przebieg imprezy szkolnej organizowanej przez nauczyciela bibliotekarza itp. Na tej podstawie również może być dokonana ocena pracy nauczyciela.

Niezależnie od formy obserwacji, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o niej radę pedagogiczną . Planie nadzoru pedagogicznego powinny znaleźć się informacje o:

  • celach ewaluacji oraz jej harmonogramie,
  • tematyce i terminach planowanych kontroli,
  • terminach szkoleń oraz narad dla nauczycieli.

Oznacza to, że jeżeli planowana jest obserwacja pracy bibliotekarza – dyrektor szkoły powinien wcześniej poinformować o niej radę pedagogiczną, w tym nauczyciela pracującego w bibliotece.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009 Nr 168 poz. 1324 z późn. zm)

Marta Wysocka

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30108 )
Array ( [docId] => 30108 )

Array ( [docId] => 30108 )