Dyrektor szkoły nadzoruje wystawianie ocen rocznych

Autor: Wysocka Marta
Data: 18-05-2013 r.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wystawianiem rocznych ocen klasyfikacyjnych. Dyrektor szkoły powinien zawczasu udzielić wskazówek dla nauczycieli, aby wystawienie ocen odbyło się zgodnie z regulacjami MEN.

Szczegółowe zasady wystawiania ocen należy określić w statucie szkoły, który zatwierdza dyrektor szkoły. Zasady te muszą być zgodne z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Powiadomienie rodziców – obowiązki dla nauczycieli

W przypadku uczniów niepełnoletnich, obowiązki nauczycieli przewidują skuteczne poinformowanie rodziców lub opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych. Termin i formę przekazania tych informacji określa statut szkoły (§ 11 ust. 9 rozporządzenia). Dyrektor szkoły ma prawo weryfikowania czy nauczyciele w sposób prawidłowy wywiązali się z tego obowiązku.

Istotne jest, że dyrektor szkoły nie może naruszyć bezwzględnego prawa do ustalania ocen przewidzianego dla nauczycieli – nie może on ingerować w podjęte decyzje, jeżeli są one zgodne z zasadami określonymi w statucie oraz pozostają w zgodzie z regulacjami MEN.

Ocena niedostateczna – komisyjny egzamin poprawkowy organizuje dyrektor szkoły

Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z nie więcej niż dwóch przedmiotów, dyrektor szkoły na wniosek jego lub jego opiekunów prawnych, ma obowiązek przeprowadzenia poprawkowych egzaminów klasyfikacyjnych. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują ustalenie terminu egzaminu (w konsultacji z uczniem i rodzicami) oraz wyznaczenie nauczycieli, którzy będą zasiadali w komisji. Dyrektor szkoły musi pamiętać – nie może wyznaczyć terminu bez udzielenia uczniowi (opiekunom) ustosunkowania się do propozycji. Termin egzaminu musi być uzgodniony wspólnie (§ 17 ust.1 i § 21 rozporządzenia).

Ocena z zachowania – konsultacje dla uczniów i dla nauczycieli

Wystawiając ocenę z zachowania należy zasięgnąć opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ucznia, którego ocena dotyczy. Jest to obowiązek przewidziany dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców. Podobnie jak w przypadku ocen z zajęć edukacyjnych – dyrektor szkoły nie może zmienić oceny ustalonej przez wychowawcę. Ponadto, dla nauczycieli istotne jest, że pełnoletni uczeń oraz rodzice (opiekunowie) niepełnoletniego ucznia mają prawo zgłoszenia zastrzeżeń, jeżeli w ich przekonaniu ocena została ustalona niezgodnie z prawem. Dyrektor szkoły przyjmuje wówczas zastrzeżenia w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 12 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia).

Marta Wysocka

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30132 )
Array ( [docId] => 30132 )

Array ( [docId] => 30132 )