Jakie zmiany trzeba wprowadzić do statutu przedszkola w związku z reformą systemu oświaty

Autor: Bożena Winczewska
Data: 24-04-2017 r.

Jednym z najważniejszych obowiązków rady pedagogicznej przedszkola w związku z reformą systemu oświaty jest zaktualizowanie statutu placówki, który należy dostosować do nowych przepisów. Jakie postanowienia należy zaktualizować oraz jak to zrobić – wyjaśniamy w artykule.

Postanowienia statutu powinny wynikać z obowiązujących przepisów prawa i być z nimi zgodne. Wprowadzana od 1 września 2017 r. reforma zobowiązuje do podejmowania wszelkich działań związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, wychowania i opieki w oparciu o nowe przepisy oświatowe zawarte w dwu kluczowych dla reformy aktach:

 
 • ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59) oraz
 • ustawie z 14 grudnia Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 60).

Statuy trzeba zaktualizować do 30 listopada 2017 r.

Z przepisów tych wynika, że:

1)    dotychczasowe statuty przedszkoli publicznych zachowują moc nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r. (art. 322 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe),

2)    dotychczasowe przepisy w sprawie ramowych statutów przedszkoli publicznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów określających szczegółową organizację publicznych przedszkoli, wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe (art. 368 ustawy wprowadzającej),

3)    zakres spraw ustalonych w statucie przedszkola powinien być zgodny z art. 102 ustawy – Prawo oświatowe.

Wprowadzone zmiany zobowiązują:

1)    dyrektora przedszkola do wystąpienia z wnioskiem do rady pedagogicznej o dostosowanie statutu do obowiązujących przepisów w terminie umożliwiającym wykonanie zadania w oznaczonym czasie (art. 72 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe),

2)    radę pedagogiczną do opracowania projekt statutu albo jego zmian i przedstawienia radzie przedszkola do uchwalenia lub podjęcie uchwały w tej sprawie, jeśli w przedszkolu nie działa rada przedszkola (art. 82 ust. 2 ww. ustawy).

W związku z tym, że część przepisów z rozporządzenia w sprawie ramowych statutów przeniesiono na pozom ustawy oraz rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych przedszkoli, aktualnie obowiązujący w przedszkolu statut nie musi być zastępowany nowym dokumentem. Niezbędne będzie jednak:

 • sprawdzenie, czy konstrukcja statutu spełnia wymagania określone w art. 102 ustawy,
 • ocenienie, jakie treści powinny zostać zmienione oraz z jakich informacji można zrezygnować.

Zmiany także w statucie przedszkola niepublicznego

Podobnie jak statut przedszkola publicznego, jest on aktualny nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r. Osoba prowadząca, która nadała przedszkolu statut, powinna dostosować go do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, stosując:

1)    odpowiednio przepisy art. 172 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 ust. 1 i 2,

2)    przepisy art. 108,

3)    przepisy art. 127 ust. 5, 6, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1,

4)    odpowiednio przepisy art. 127 ust. 1–3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2.

Oznacza to, że statut przedszkola niepublicznego powinien:

 1. zawierać takie same elementy jak statut przedszkola publicznego, z tym że jego czas pracy ustala osoba prowadząca przedszkole (art. 172 ust. 3 ww. ustawy),
 2. informować, z jakich pomieszczeń i obiektów będą korzystać dzieci w zakresie realizacji zadań statutowych, takich jak:
 • pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki,
 • placu zabaw,
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,
 • posiłków,
 1. zawierać zapisy dotyczące organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, jeśli takie wspomaganie organizuje i zapewnić w tym zakresie warunki określone przepisami (art. 175 ww. ustawy),
 2. regulować organizację kształcenia specjalnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, jeśli do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia wydane przez poradnię, z uwzględnieniem przepisów regulujących warunki organizowania dla nich kształcenia, wychowania i opieki (art. 177 ww. ustawy).

Po dostosowaniu statutu do przepisów prawa obowiązujących od 1 września 2017 r., osoba prowadząca przedszkole niepubliczne powinna zgłosić gminie, która dokonała wpisu do ewidencji, zmianę w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40288 )
Array ( [docId] => 40288 )