Nauczycieli nie można pozbawić prawa do dofinansowania doskonalenia

Data: 26-03-2015 r.

Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu organ ustala maksymalną kwotę dofinansowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Organ prowadzący ma obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (art. 70a ust. 1 Karta Nauczyciela). Organ nie jest jednak do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie wykraczającym poza ustawowe upoważnienie. Nie może zatem zastrzec uchwałą, że niektóre szkolenia dla nauczycieli nie będą dofinansowywane, jeżeli te mieszczą się w ramach określonych specjalności i form doskonalenia.

Dyrektor szkoły partycypuje w decydowaniu o dofinansowaniu doskonalenia

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły corocznie ustala maksymalną kwotę dofinansowana opłat uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego (§ 2 rozporządzenia).

Karta Nauczyciela nie uprawnia organu do pozbawiania określonych grup nauczycieli prawa do skorzystania z dofinansowania opłat za doskonalenie. Nie można zatem ustanowić, że dofinansowanie jest możliwe tylko nauczycieli biorących udział w kształceniu za które opłata wynosi określoną kwotę bądź dla nauczycieli posiadających wskazany stopień awansu zawodowego (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-5.4131-1-404/11).

Organ prowadzący nie może wkraczać w kompetencje dyrektora szkoły

O skierowaniu do uczestniczenia w doskonaleniu dla nauczycieli decyduje dyrektor szkoły, tym samym ceduje on także o tym, który nauczyciel powinien skorzystać z dofinansowania o którym mowa w ustawie Karta Nauczyciela. Organ prowadzący nie może podjąć uchwały, która w znaczący sposób rozszerzy katalog ustawowo przyznanych uprawnień.

Źródło:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. (KN.I-5.4131-1-404/11)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36791 )
Array ( [docId] => 36791 )

Array ( [docId] => 36791 )