Skutki przeprowadzenia procedury oceny pracy nauczyciela

Data: 22-03-2015 r.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela po otrzymaniu wniosku złożonego przez uprawniony organ albo na podstawie własnej inicjatywy. Przeprowadzenie procedury oceny może mieć dla nauczycieli różne skutki – nie wszystkie z nich wymienia Karta Nauczyciela.

Ocena pracy nauczyciela służy jako wymierny wskaźnik jakości jego pracy i ma spełniać dwa zasadnicze cele – być informacją zwrotną dla nauczyciela oraz wskazówką dla dyrektora szkoły, który podejmując w szkole decyzje kadrowe uwzględnia oceny uzyskiwane przez poszczególnych pracowników. Ocena pracy nauczyciela nie dotyczy nauczycieli stażystów (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela).

Pozytywna ocena pracy nauczyciela

Nauczyciel może otrzymać ocenę wyróżniającą, dobrą albo negatywną. Uzyskanie oceny wyróżniającej zwiększa szanse na otrzymaniu nagrody bądź odznaczenia przewidzianego dla nauczycieli (§ 2 pkt 2 rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli). Ponadto dyrektor szkoły może zdecydować o wyróżnieniu takiego nauczyciela poprzez złożenie wniosku o przyznanie bądź zwiększanie jego dodatku motywacyjnego, zgodnie z regulaminem ustanowionym przez organ prowadzący szkołę (art. 30 ust. 6 Karta Nauczyciela).

Negatywna ocena pracy nauczyciela

Sutkiem otrzymania negatywnej oceny pracy nauczyciela jest rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku zatrudnienia dla nauczycieli następuje z końcem miesiąca, w którym upłyną trzy miesiące od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy (art. 23 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 5 Karta Nauczyciela). Rozwiązanie stosunku pracy następuje z mocy prawa – dyrektor szkoły nie może utrzymać na stanowisku negatywnie ocenionego nauczyciela. W takiej sytuacji przepisy prawa oświatowego przewidują dla nauczycieli możliwość odwołania się.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36763 )
Array ( [docId] => 36763 )