Ocena pracy nauczyciela – procedury odwoławcze dla nauczycieli

Data: 17-03-2015 r.

Negatywna ocena pracy nauczyciela skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, którego dyrektor szkoły nie może zaniechać. Dla nauczycieli przewidziano jednak możliwość odwołania się od oceny – zasady procedury odwoławczej określa Karta Nauczyciela.

Uzyskanie negatywnej oceny pracy stanowi podstawę ro rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony bądź na podstawie mianowania z końcem miesiąca, w którym upłynie trzymiesięczny okres wypowiedzenia  - licząc od dnia, w którym  przekazana została negatywna ocena pracy nauczyciela (art. 23 ust. 1 pkt 5 i ust 2 pkt 3 ; art. 27 ust. 3 Karta Nauczyciela). Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy może jednak złożyć odwołanie.

Negatywna ocena pracy nauczyciela – odwołanie

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli, którzy uzyskali negatywną ocenę pracy prawo do wniesienia odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą – odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły (art. 6a ust. 9 Karta Nauczyciela). Na złożenie odwołania zainteresowanego obowiązuje termin czternastu dni od dnia, w którym doręczono mu wydaną przez dyrektora szkoły ocenę pracy.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela zostanie rozpatrzone przez zespół oceniający powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców  wchodzących w skład rady szkoły lub rady rodziców, właściwy doradca metodyczny, przedstawiciel zakładowe j organizacji związkowej (fakultatywnie – dla nauczycieli, którzy wyrażą taką wolę).

Zespół rozpatrujący wniosek odwoławczy spotka się w ciągu 30 dni od dnia złożenia odwołania. Podczas posiedzenia rozpatrzone będą okoliczności i kryteria na podstawie których wydana ocena pracy nauczyciela była negatywna. Zespół może podtrzymać kwestionowaną oceną lub ustalić nową ocenę pracy nauczyciela (art. 6a ust. 4 Karta Nauczyciela).

Brak możliwości odwołania się do sądu

Ocena pracy nauczyciela nie może być przedmiotem roszczenia dochodzonego przed sądem. Ustalenia zespołu oceniającego są ostateczne i prawo nie przewiduje dla nauczycieli możliwości odwołania się do sąd. Wynika to stąd, że postępowanie oceniające nie jest przeprowadzane w ramach procedury administracyjnej, ale ma charakter wewnętrznego postępowania dyrektora szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36744 )
Array ( [docId] => 36744 )

Array ( [docId] => 36744 )