Obowiązki dyrektora szkoły przyjmującego uczniów spoza rejonu

Data: 22-06-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów. Dyrektor szkoły, który przyjmuje ucznia spoza obwodu musi poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły z rejonu ucznia.

Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek nauki do ukończenia 18 roku życia. W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat rozpoczyna się obowiązek szkolny i trwa do momentu ukończenia gimnazjum, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia (art. 15 ustawa o systemie oświaty).

Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły w obwodzie której zamieszkują uczniowie, natomiast spełnianie obowiązku nauki kontroluje gmina na terenie której zamieszkują uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum (art. 19 ust. 1 ustawa o systemie oświaty).

Dyrektor szkoły do której przyjęto ucznia informuje dyrektora szkoły rejonowej

Uczniowie nie muszą wypełniać obowiązku szkolnego w placówce w obwodzie której zamieszkują. Dyrektor szkoły, który wyrazi zgodę na przyjęcie ucznia spoza obwodu ma obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły w której uczeń powinien uczyć się ze względu na miejsce zamieszkania. Dyrektor szkoły rejonowej musi być również informowany o wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego już po rozpoczęciu nauki, aż do momentu jej ukończenia.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, obowiązki dyrektora szkoły przewidują kontrolę spełniania obowiązku przez dzieci zamieszkujących w obwodzie. Jeżeli więc dyrektor szkoły nie otrzyma informacji od dyrektora innej szkoły, to ma obowiązek poinformowania o rodziców ucznia o niespełnianiu obowiązku oraz wskazania konsekwencji wynikających z tego faktu.

Egzekucja obowiązku szkolnego – obowiązki dyrektora szkoły

W razie niespełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły jest zobowiązany do podjęcia czynności egzekucyjnych. W pierwszej kolejności kieruje upomnienie do rodziców, jeżeli działanie to nie przyniesie efektu – występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości bez uzyskania pożądanego rezultaty – dyrektor o niespełnianiu obowiązku szkolnego powiadamia Sąd Rodzinny.

Opisane czynności są podejmowane przez dyrektora szkoły do której uczeń powinien uczęszczać ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli uczeń został przyjęty do innej szkoły, ale przerwał wywiązywanie się z obowiązku szkolnego, to należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły rejonowej, aby mógł on czynności wpisujące się w obowiązki dyrektora szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30144 )
Array ( [docId] => 30144 )

Array ( [docId] => 30144 )