Ocena pracy nauczyciela: dyrektor szkoły oceni każdego zatrudnionego

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-06-2013 r.

Dyrektor szkoły może dokonać oceny pracy wszystkich zatrudnionych nauczycieli – także, gdy są zatrudnieni na mniej niż ½ obowiązkowego wymiaru czasu pracy. Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego w danej szkole pensum jest dokonywana przez dyrektora szkoły w której został zatrudniony.

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela). Oceny dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniono nauczyciela, niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Wyjątkiem jest nauczyciel stażysta – w jego przypadku nie jest dokonywana ocena pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli dyrektor szkoły nie posiana kwalifikacji pedagogicznych, ocena pracy nauczyciela jest dokonywana w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym nadzór pedagogiczny w tej szkole, a jeżeli oceny dokonuje się w stosunku do nauczyciela sprawującego inne stanowisko kierownicze, dyrektor szkoły dokonuje w porozumieniu z organem sprawującym nad szkołą nadzór pedagogiczny (§ 2 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego).

Ocena pracy nauczyciela dla każdego nauczyciela

Możliwość dokonania oceny pracy przewidziana jest dla wszystkich nauczycieli, a zatem również dla tych, którzy w danej szkole uzupełniają pensum. Wówczas dokonuje jej dyrektor szkoły zatrudniającej, który ma obowiązek poprosić o konsultację (opinię) dyrektora szkoły, w której uzupełniane jest pensum (§ 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela).

Dyrektor szkoły może dokonać oceny w każdym czasie

Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana przez dyrektora szkoły w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku, z tym zastrzeżeniem, ze nie może być ona dokonana wcześniej niż po upływie jednego roku od dokonania poprzedniej oceny pracy lub dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela).

Ocenie podlegają:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30138 )
Array ( [docId] => 30138 )