Od 1 września 2015 r. wejdzie w życie 5 zmian w nadzorze pedagogicznym

Data: 20-05-2015 r.

Nowe zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej, możliwość jej przerwania przez organ prowadzący, gdy szkoła utrudnia uzyskanie prawdziwych danych na temat jej działalności to zmiany zapowiadane projektowanym rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego. Przewidywane zmiany będą obowiązywać od 1 września 2015 r.

Zmiany w nadzorze dotyczą 5 obszarów:

 

1)      zakresu ewaluacji zewnętrznej,
2)      stopniowania oceny spełniania wymagań wobec szkół,
3)      sposobu formułowania wyników ewaluacji,
4)      zasad sporządzania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
5)      postępowania, gdy w czasie ewaluacji zewnętrznej okaże się, że działania szkoły mają wpływ na wiarygodność jej wyników.

Nowy zakres ewaluacji

Ewaluacja zewnętrzna będzie obejmować:

  • zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie wymagań określonych w art. 21a ust. 3 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu po nowelizacji,
  • opis działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę w zakresie badanych wymagań,
  • ustalenie czy szkoła spełnia ww. wymagania (czy realizuje każde z badanych wymagań co najmniej na poziomie podstawowym),
  • przygotowanie raportu.

Nie będzie oceny sumującej

W projekcie rozporządzenia przewidziano odejście od dotychczasowej 5-stopniowej skali poziomu spełniania wymagań, tj. od niskiego do bardzo wysokiego wraz  z przypisanymi im symbolami literowymi od E do A. Ma to zmobilizować do zapoznania się z raportem, a nie tylko z jego wynikiem.

Termin poprawy efektywności

Zmiana wprowadzona nowym rozporządzeniem przewiduje również wskazanie przez kuratora terminu realizacji polecenia opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Niewdrożenie w określonych czasie programu poprawy efektywności może skutkować odwołaniem dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Możliwe przerwanie ewaluacji

Nowością jest wprowadzenie możliwości przerwania ewaluacji, gdy okaże się, że szkoła powzięła działania mające wpływ na wiarygodność jej wyników. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w tej sytuacji przekazać dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji i jej przyczynach. Przerwanie ewaluacji spowoduje przeprowadzenie jej w innym terminie.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogiczne (projekt z 2 kwietnia 2015 r. wersja skierowana do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych).

Anna Trochimiuk, Prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37172 )
Array ( [docId] => 37172 )