Od września nowości oświatowe w nadzorze pedagogicznym

Data: 19-05-2013 r.

Nowości oświatowe, które będą obowiązywały od 1 września 2013 r. dotyczą nadzoru pedagogicznego. MEN zapewnia, że dzięki zmianom dyrektor szkoły lepiej wykorzysta wnioski z ewaluacji zewnętrznej do podnoszenia jakości pracy szkoły, wyniki ewaluacji będą więc wartościowe również dla nauczycieli.

Wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym nowości oświatowe dotyczą sposobu i terminów przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Od września ewaluacja zewnętrzna będzie przeprowadzana w zakresie wymagań, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Oznacza to odejście od grupowania wymagań w obszary i prowadzenie ewaluacji problemowych. Dyrektor szkoły uzyska dzięki temu bardziej przejrzystą informację o obszarach poddanych kontroli. Nowości oświatowe są korzystne także dla nauczycieli – łatwiej będzie uzyskać informację o ich kompetencjach i stylu pracy, sposobach zarządzania szkołą oraz, co najważniejsze – kierunkach pożądanych zmian.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ewaluacja obejmuje:

 • zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań wskazanych w załączniku do rozporządzenia MEN z dn. 10 maja 2013,
 • ustalanie poziomu spełnienia wymagań wskazanych w załączniku do rozporządzenia MEN z dn. 10 maja 2013.

Uzyskane w toku działań ewaluacji zewnętrznej informacje będą służyły podnoszeniu jakości i efektywności pracy szkół i placówek.

Wymagania, którym musi sprostać dyrektor szkoły i placówki

Wskazane w załączniku do rozporządzenia MEN z dn. 10 maja 2013 r. wymagania, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B zostały doprecyzowane lub sformułowane na nowo, tak aby każdy dyrektor szkoły i placówki miał możliwość szczegółowego zapoznania się z nimi.

Wymagania dla nauczycieli i specjalistów oraz dyrektora szkoły placówki i są pogrupowane dla poszczególnych typów placówek:

 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,
 • placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych,
 • specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Resort edukacji przekonuje, że wprowadzone nowelizacją nowości oświatowe będą bardziej efektywne od stosowanych dotąd rozwiązań regulujących nadzór pedagogiczny. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30134 )
Array ( [docId] => 30134 )

Array ( [docId] => 30134 )