Dokumenty w szkole – dyrektor szkoły dokonuje kontroli końcoworocznej

Autor: Wysocka Marta
Data: 18-05-2013 r.

Dyrektor szkoły oraz dyrektor przedszkola ma obowiązek dokonywania kontroli dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania. Wszystkie związane z tym dokumenty w szkole powinny być zgromadzone przed rozpoczęciem wakacji.

Związane z przebiegiem nauczania dokumenty w szkole powinny być przez nauczycieli uzupełniane systematycznie. Nie ma jednak wątpliwości, że ze względu na dużą liczbę obowiązków jest to dla nauczycieli trudne, szczególnie pod koniec roku szkolnego. W związku z tym, dyrektor szkoły oraz dyrektor przedszkola powinien zobowiązać nauczycieli do uzupełnienia jej najpóźniej do końca roku szkolnego, tak aby w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dokumenty w szkole wymagające kontroli

 

Dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola powinni ze szczególną uwagą dokonać kontroli dokumentacji przebiegu nauczania. Najważniejsze dokumenty w szkole to:

 • dzienniki lekcyjne zajęć lekcyjnych, wychowawczych, dodatkowych, zajęć psychologa, pedagoga, logopedy i pozostałych specjalistów szkoły,
 • arkusze ocen,
 • dokumentacja czynności uzupełniających dla uczniów objętych pomocą psychologiczno -pedagogiczną,
 • protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej,
 • księga uczniów z odnotowanymi datami ukończenia lub opuszczenia szkoły (wraz ze wskazaniem przyczyn).

Nie wszystkie dokumenty w szkole będą zgromadzone przed zakończeniem roku szkolnego, ale dyrektor szkoły podczas kontroli musi uwzględnić również:

 • uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania i ukończenia szkoły przez uczniów,
 • wyrażenia zgody na indywidualny program lun tok nauki,
 • protokoły z egzaminów i sprawdzianów przeprowadzonych w związku z wniesionymi zastrzeżeniami.

(§ 3-16 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Nanoszenie poprawek – zadanie dyrektora szkoły

Jeżeli dyrektor szkoły czy dyrektor przedszkola zważy oczywiste błędy w dokumentacji (np. błędne dane osobowe ucznia), ma obowiązek naniesienia poprawek. Dokumenty w szkole nie mogą być poprawiane z użyciem korektora, należy:

 • kolorem czerwonym skreślić nieprawidłowy zapis,
 • czytelnie wpisać właściwe dane (nad skreślonym zapisem),
 • złożyć czytelny podpis.

(§ 22 rozporządzenia)

Dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola mają także obowiązek właściwego zabezpieczenia i zarchiwizowania dokumentacji. Zasady mówiące, jak mają być przechowywane dokumenty w szkole są określone w instrukcji kancelaryjnej.

Marta Wysocka

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30133 )
Array ( [docId] => 30133 )