Odmowa podpisania arkusza pohospitacyjnego to niedopełnienie obowiązku nauczyciela

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 23-04-2016 r.

Nauczyciel ma obowiązek podpisania arkusza pohospitacyjnego. Jeżeli tego odmówi, należy ponownie zwrócić się do niego o złożenie podpisu, tym razem w obecności świadka.

Zasady hospitowania i prowadzenia dokumentacji hospitacji w przedszkolu lub szkole powinny być nauczycielowi znane zanim jego praca będzie poddana obserwacji. Zasadne jest opracowanie regulaminu/procedury hospitacji. Niepodpisanie dokumentów może być zakwalifikowane jako niedopełnienie obowiązków, a w konsekwencji może być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Obserwowanie zajęć to obowiązek dyrektora

 

Dyrektor przedszkola publicznego w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. W celu realizacji tych zadań w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające ze statutu szkoły/przedszkola.

Wnioski pohospitacyjne zawarte w arkuszu są zobowiązaniem dla nauczyciela do ich uwzględnienia w dalszej pracy. Jeśli stwierdzają brak realizacji celów lub nieprzestrzeganie przepisów prawa, to odmowa podpisania arkusza jest odmową przyjęcia wniosków do realizacji, a tym samym odmową usunięcia uchybień.

Odmowa podpisania arkusza jest niedopuszczalna…

Jeśli nauczyciel odmawia podpisania arkusza pohospitacyjnego z przeprowadzonej kontroli, należy:

  1. ponownie poprosić o złożenie stosownego podpisu, tym razem w obecności świadka (np. wicedyrektora lub innego nauczyciela)
  2. w obecności świadka poinformować nauczyciela, że nie dopełnia jednego z podstawowych obowiązków nauczyciela wymienionego w art. 6 pkt. 1 KN, tzn. rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoły,
  3. zapoznać nauczyciela z możliwymi konsekwencjami odmowy podpisania dokumentu, tzn. o odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  4. poinformować, że informacja o odmowie zostanie zawarta we wnioskach z nadzoru dyrektora przedszkola/szkoły.

…ale nauczyciel może nie zgodzić się z oceną

Nauczyciel może nie zgodzić się z wnioskami oraz oceną obserwacji dokonaną przez dyrektora przedszkola/szkoły. W takiej sytuacji nie powinien jednak odmawiać złożenia podpisu, ale zamieścić na arkuszu adnotacje dotyczące własnego stanowiska.

Przykład:

Nauczycielka po omówieniu hospitacji z dyrektorem przedszkola została zapoznana z wnioskami, zaleceniami pohospitacyjnymi oraz oceną obserwacji. W jej opinii ocena oraz zalecenia były niewłaściwe, dlatego na arkuszu pohospitacyjnym oprócz podpisu zamieściła stosowną klauzulę. 

Hospitacja jest niezbędna do oceny pracy nauczyciela

Nauczyciel powinien być gotowy na obserwowanie wszystkich prowadzonych przez siebie zajęć. Właściwe ich przygotowanie i prowadzenie oraz opieka nad dziećmi to ustawowe obowiązki wynikające z ustaw o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

Warsztat pracy nauczyciela ma szczególne znaczenie przy ocenie pracy nauczyciela. Dyrektor przedszkola/szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela na podstawie informacji pozyskanych w wyniku hospitacji. Z reguły w procesie oceniania pracy nauczyciela dokonuje się dwu hospitacji, raczej zapowiadanych.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2014 r. sygn. II PK 17/14
Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38907 )
Array ( [docId] => 38907 )