Plan nadzoru pedagogicznego – sprawozdanie dyrektora szkoły

Data: 15-11-2012 r.

Do zadań dyrektora szkoły należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego w formach ewaluacji, kontroli i wspomagania. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego musi zostać oceniona w sprawozdaniu do przedstawienia którego dyrektor szkoły ma czas do 31 sierpnia każdego roku.

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego jest przedstawiane radzie pedagogicznej. Musi ono zawierać wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego w danym roku nadzoru pedagogicznego.

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły powinien zawierać opis podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Do form nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki zaliczane są:

  • ewaluacja wewnętrzna polegająca na ocenianiu jakości pracy placówki oraz praktycznym wykorzystaniu oceny w celu jej doskonalenia,
  • kontrola przestrzegania przez nauczycieli regulacji prawnych dotyczących pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej oraz pozostałych form działalności określonych w statucie placówki,
  • wspomaganie nauczycieli w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez zachęcanie do korzystania z form doskonalenia zawodowego oraz motywowanie do rozwoju zawodowego.

Zasady realizacji oraz cele szczegółowe działań określa się w planie nadzoru pedagogicznego, z którego realizacji dyrektor szkoły musi rozliczyć się w formie sprawozdania przedłożonego radzie pedagogicznej.

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego powinno zawierać wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do końca sierpnia każdego roku szkolnego. Oprócz tego dyrektor szkoły ma obowiązek nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego przedstawić radzie pedagogicznej ogólne wnioski związane ze sprawowanym nadzorem.

W corocznym sprawozdaniu zawierającym informacje, w jakim stopniu zrealizowano plan nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły wskazuje przede wszystkim na:

  • wnioski dotyczące ewaluacji oraz kontroli,
  • informacje o awansie zawodowym nauczycieli,
  • informacje o wspieraniu nauczycieli w realizacji powierzonych im zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,
  • informacje o zajęciach wynikających ze statutowej działalności szkoły,
  • wnioski i zalecenia, które należy zrealizować w kolejnym roku szkolnym.

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego może być przygotowane w formie wybranej przez dyrektora szkoły – istotne jest, aby zawierało czytelne informacje na temat realizacji wymienionych wcześniej trzech form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

art. 6, 22, 40 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2007 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30099 )
Array ( [docId] => 30099 )

Array ( [docId] => 30099 )