Po I półroczu warto skontrolować wpisy w dzienniku innych zajęć

Autor: Jan Lewandowski
Data: 28-01-2015 r.

Dziennik innych zajęć zastąpił kilka innych dokumentów funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych do września 2014 roku. Po I półroczu warto dokonać oceny prawidłowości dokonywanych w nim wpisów.

Zgodnie z nowymi wymogami formalnymi do dziennika innych zajęć wpisuje się:

  • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają,
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
  • indywidualny program pracy z uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,
  • tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć,
  • ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy uczniem lub wychowankiem,
  • obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

W tym dokumencie muszą być odnotowywane (a nie tylko mogą) wszelkie działania nauczyciela w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach wszystkich typów. Należy w nim odnotowywać również działania pomocowe w ramach bieżącej pracy z uczniem (wychowankiem) i dokonywać oceny ich efektywności – a to już zdecydowanie trudniejsze zadanie. Z tych względów tak bardzo ważna jest kontrola dyrektora pozwalająca stwierdzić prawidłowe prowadzenie dziennika innych zajęć lub pokazać istotne niezgodności w tym zakresie ze wskazaniem sposobu ich jak najszybszego skorygowania.

Jan Lewandowski, specjalista ds. kontroli zarządczej w oświacie i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36450 )
Array ( [docId] => 36450 )

Array ( [docId] => 36450 )