Sprawdź, co musisz wiedzieć o zmianach w prawie przed 1 września 2016 r.

Autor: Wysocka Marta
Data: 23-08-2016 r.

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół i przedszkoli powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami w przepisach oświatowych. Poniżej zamieszczamy wykaz najważniejszych regulacji oraz zmian obowiązujących od 1 września 2016 r. wraz ze wskazaniem podstawy prawnej – sprawdź, które musisz stosować w swoim przedszkolu lub szkole.

Regulacje

Podstawa prawna

Polityka oświatowa państwa na rok szkolny 2016/2017

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl. (źródło)

Likwidacja tzw. godzin karcianych

Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668).

Nowe regulacje dotyczące postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli

Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668).

Objęcie regulacjami postępowania dyscyplinarnego także nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668).

Utworzenie centralnego rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668).

Gratyfikacja pieniężna dla profesora oświaty w wysokości 18 tys. zł

Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668).

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895).

Nowy harmonogram wprowadzania języków obcych do przedszkoli

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 896).

Podstawa programowa kształcenia w nowych zawodach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 894).

Nowe zawody w kształceniu zawodowym

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 841).

Zmiana wymagań kwalifikacyjnych od katechetów

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

Zasady wliczania ocen z religii i etyki do średniej

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1278).

Nowe przepisy w sprawie gromadzenia i przekazywania danych w SIO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1267).

Nowe  zasady w zakresie żywienia dzieci w jednostkach oświatowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

Wynagrodzenia nauczycieli pozostają bez zmian

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029).

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2016/2017

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl (źródło)

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego i matury w 2017 r.

Strona internetowa CKE www.cke.edu.pl (źródło)

Dyrektor sprawdzi, czy kandydat na pracownika nie popełnił przestępstwa na tle seksualnym (wejście w życie 1 października 2017 r.)

Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2016 poz. 862).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39386 )
Array ( [docId] => 39386 )