Do końca wakacji dyrektor przedszkola musi skontrolować 14 dokumentów

Autor: Jolanta Wasilewska
Data: 26-07-2016 r.

W trakcie wakacji dyrektor przedszkola musi przeprowadzić przegląd dokumentacji przedszkolnej. Kontroli nie należy odkładać na koniec sierpnia, ponieważ  w razie zauważenia błędów konieczne będzie naniesienie poprawek.

Tylko w ten sposób dyrektor nie narazi się na konsekwencje, które organ nadzoru w przypadku wykrycia błędów może wyciągnąć, jeżeli przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokładnie sprawdzi, uporządkuje i zabezpieczy dokumentację przebiegu wychowania i nauczania. Dyrektor przedszkola powinien:

 
  • zebrać dokumentację znajdującą się u nauczycieli,
  • sprawdzić kompletność i prawidłowość prowadzenia,
  • uporządkować zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • zabezpieczyć przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych.

Każdy dokument sprawdza się w trzech aspektach

Sprawdzając przedszkolne dokumenty, dyrektor musi zwracać uwagę na trzy aspekty:

  • poprawność merytoryczną,
  • systematyczność wypełniania dokumentów przez nauczycieli,
  • estetykę i czytelność wypełniania dokumentacji.

Zalecane jest opatrzenie sprawdzanego dokumentu notatką o dacie kontroli wraz z podpisem dyrektora, a jeżeli zaistnieje taka konieczność, z zaznaczeniem uwag i wskazaniem terminu naniesienia poprawek. Oprócz tego dyrektor może sporządzić protokół z kontroli dokumentacji nauczyciela w danym roku szkolnym, który będzie mu pomocny przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.

Dokumentacja przedstawiona dyrektorowi przez nauczycieli

1. Dzienniki zajęć przedszkola

2. Dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

4. Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

5. Dziennik zajęć indywidualnych

6. Dzienniki zajęć dodatkowych

7. Indywidualne teczki założone dla dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną

8. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne

9. Dokumentacja obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej zawierająca podpis nauczyciela i rodzica

10. Informacje o gotowości szkolnej (kopie podpisane przez rodziców)

11. Indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju

Pozostałe dokumenty kontrolowane przez dyrektora

12. Miesięczne plany pracy

13. Zeszyty wyjść

Nanoszenie poprawek – zgodnie z przepisami

Jeżeli podczas kontroli dokumentacji wykryte zostaną nieprawidłowości, konieczne będzie dokonanie odpowiednich sprostowań. Dyrek­tor przedszkola nie może wprowadzić wewnętrznych zasad nanoszenia poprawek. Kwestię tę reguluje rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. W rozporządzeniu określono: w jakich dokumentach oraz okolicznościach, kto oraz w jaki sposób może dokonać sprostowania błędu w dokumentacji.

Jolanta Wasilewska, dyrektor przedszkola nr 8 w Skierniewicach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39268 )
Array ( [docId] => 39268 )