W lutym dyrektor przedszkola kontroluje realizację podstawy programowej

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-02-2016 r.

Jeśli dyrektor zauważy nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej, powinien niezwłocznie wezwać nauczyciela na rozmowę oraz wraz z nim wypracować wykaz działań naprawczych. Odpowiednio wczesna reakcja umożliwi naprawienie błędów i zagwarantuje prawidłowe zrealizowanie założeń programowych.

W trakcie spotkania z nauczycielem dyrektor musi w pierwszej kolejności zweryfikować, czy nauczyciel zna podstawę programową wychowania przedszkolnego. Kolejnym korkiem jest następnie omówienie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości i zobowiązanie do podjęcia działań naprawczych.

Z rozmowy zawsze sporządza się notatkę służbową. Wykonanie zadań należy koniecznie ponownie skontrolować.

W razie zagrożenia należy skontrolować i zmodyfikować program

Uratowanie realizacji podstawy programowej wymaga przede wszystkim przeanalizowania zaistniałej sytuacji – działania naprawcze dyrektora i nauczycieli muszą być ściśle skorelowane z przyczynami, zakresem już zrealizowanych treści oraz planem pracy przedszkola. Istotne znaczenie może mieć skontrolowanie realizowanego programu wychowania przedszkolnego. Należy sprawdzić, czy zawiera on:

  • wyszczególnienie celów kształcenia i wychowania,
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • określenie sposobów osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy dzieci w zależności od ich potrzeb i predyspozycji.

Jeżeli program spełnia powyższe wymagania, a mimo to realizacja podstawy programowej jest zagrożona, dyrektor doradza czy program:

  • jest  poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
  • uwzględnia doświadczenie zawodowe i umiejętności nauczyciela, który go realizuje – czy nauczyciel jest w stanie go zrealizować
  • jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony,
  • uwzględnia możliwości bazowe przedszkola – czy przedszkole posiada infrastrukturę i wyposażenie pozwalające na jego realizację
  • zawiera dodatkowe treści nauczania wykraczające poza zakres ustalony w obowiązującej podstawie programowej – czy ich uwzględnienie jest uzasadnione i czy ich realizacja nie powoduje jednoczesnego zaniedbania realizacji treści podstawowych

Tak przeprowadzona analiza programu wychowania przedszkolnego pozwoli na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz obszarów, które można poddać ewentualnym modyfikacjom, gwarantując tym samym realizację podstawy programowej.

Kontrola dotyczy także programu wspomagania i korygowania rozwoju

Kontrolując realizację podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego należy bezwzględnie pamiętać o zbliżającym się terminie przygotowania przez nauczycieli oceny gotowości szkolnej dzieci. Ocena gotowości szkolnej musi być poprzedzona rzetelną diagnozą przedszkolną. Na podstawie zgromadzonych wyników diagnozy przeprowadzonej w listopadzie nauczyciele powinni opracować i zrealizować dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania rozwoju.

Dyrektor powinien sprawdzić, czy taki program został opracowany i czy oraz w jaki sposób jest wdrażany. Jeśli w tym zakresie stwierdzone zostaną nieprawidłowości, należy przeprowadzić rozmowę z nauczycielem i przypomnieć mu o jego obowiązkach. Z rozmowy należy sporządzić notatkę służbową.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38559 )
Array ( [docId] => 38559 )