3 zasady zaliczania przedmiotów, gdy uczeń po przerwie wraca do szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 14-01-2016 r.

Przy częstych zmianach prawa oświatowego, podstaw programowych i ramowych planów nauczania przyjmowanie ucznia powracającego do szkoły po kilku latach nieobecności wymaga dokładnej analizy dokumentacji. Stosując regułę kontynuacji nauczania, należy mieć na uwadze, że wraz ze zmianą podstawy programowej zmieniają się także nazwy zajęć edukacyjnych.

Jeśli różnica w nazewnictwie przedmiotów dotyczy zajęć ogólnokształcących, których realizacja została zakończona w poprzedniej szkole pod inną nazwą, to dyrektor szkoły - zgodnie z okolicznościami - wybiera jedną z trzech możliwości postępowania:

Zasada 1: poprzednia nazwa zawiera obecną, np. była „geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska”, a jest „geografia” lub była „fizyka i astronomia”, a jest „fizyka” - należy wówczas założyć, że pod poprzednią nazwą została zrealizowana podstawa programowa przedmiotu pod obecną nazwą,

Zasada 2: poprzednia nazwa znacznie różni się od obecnej, np. była „technologia informacyjna” a jest „informatyka” - należy ustalić z nauczycielem danego przedmiotu, czy treści zrealizowane pod poprzednią nazwą odpowiadają treściom tego przedmiotu pod obecną nazwą,

Zasada 3: poprzednia nazwa zawierała nazwę więcej niż jednego przedmiotu pod obecnymi nazwami, np. była „historia i społeczeństwo”, a obecnie są to oddzielne przedmioty: „historia” oraz „wiedza o społeczeństwie” - jedna ocena nie może być przypisana dwóm obecnie obowiązującym przedmiotom, dlatego najlepiej ustalić z nauczycielami tych zajęć edukacyjnych zakres obowiązujących treści i ten, który przeważa, zaliczyć, a z drugiego zorganizować egzamin klasyfikacyjny.

O terminie i formie uzupełniania różnic programowych decyduje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, po akceptacji dyrektora szkoły, natomiast o terminie egzaminu klasyfikacyjnego - dyrektor, po ustaleniu z uczniem i rodzicami.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym – pod nową nazwą

Każda z omówionych powyżej możliwości uznawania, że istniejący obecnie przedmiot został zrealizowany pod poprzednią nazwą, a zatem może być „zaliczony”, dotyczy tylko tych sytuacji, w których przedmioty te są realizowane przez ucznia na poziomie podstawowym. Jeśli przedmioty te są kontynuowane w nowej szkole lub wybrane przez ucznia do realizacji na poziomie rozszerzonym, to ich nauka kontynuowana będzie pod nową nazwą obowiązującą obecnie, a nauczyciel uczący przedmiotu ma możliwość wyrównania różnic programowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeśli uczniowi zaliczono przedmiot pod poprzednią nazwą i nie jest on kontynuowany w nowej szkole, wówczas na świadectwie ukończenia szkoły oraz wśród ocen końcowych w arkuszu ocen ucznia zajęcia edukacyjne, które „zaliczono” pod poprzednią nazwą, znajdą się pod taką nazwą, jaką uczeń realizował w poprzedniej szkole.   

Zakres przedmiotu zawodowego - skonsultować z poprzednią szkołą

W kształceniu zawodowym szkoły same ustalają nazwy przedmiotów zawodowych i w różny sposób rozdzielają treści podstawy programowej pomiędzy nimi. Różnice mogą więc być znaczne, nawet w obrębie tego samego zawodu. Aby wiedzieć, jakie treści programowe uczeń zrealizował na zajęciach edukacyjnych pod nazwą, której nie ma w nowej szkole, trzeba się zwrócić do poprzedniej szkoły z prośbą o takie informacje, najlepiej w formie zaświadczenia. W zależności od ustaleń, jeśli:

1) przedmiot pod poprzednią nazwą został zakończony, ale różni się nazwą a nie realizowanymi treściami - może zostać zaliczony,

2) różnice są znaczne - trzeba uczniowi zorganizować egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu obowiązującego pod nazwą obowiązującą w obecnej szkole,

3) przedmiot jest kontynuowany – należy uzupełnić różnice programowe.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38345 )
Array ( [docId] => 38345 )

Array ( [docId] => 38345 )