Zmiany w nadzorze pedagogicznym już od 31 marca 2015 roku

Data: 29-12-2014 r.

Pierwsze zmiany w procedurach nadzoru pedagogicznego wejdą w życie 31 marca 2015 r., pozostałe od początku roku szkolnego. Nowe przepisy dają wizytatorom więcej uprawnień w czasie kontroli, a dyrektorom zakreślają czas na wprowadzenie zalecanych zmian.

Już od 31 marca 2015 r. wizytator będzie mógł obserwować zajęcia w przedszkolu bez zapowiedzi. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma znieść dotychczasowy wymóg uprzedniego powiadamiania dyrektora o zamiarze wstępu na zajęcia w charakterze obserwatora w trakcie przeprowadzania czynności nadzoru pedagogicznego.

 

Przedszkole, które będzie miało niedostateczne efekty kształcenia i wychowania oraz nie spełni na poziomie podstawowym nowych wymagań jakościowych, będzie musiało opracować program naprawczy. Wdrożenie programu ma następować w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program będzie musiał uwzględniać uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują prawa do wyznaczenia dyrektorowi placówki terminu na usunięcie nieprawidłowości określonych w zaleceniu wizytatora. Zmiany w ustawie o systemie oświaty zobowiązują dyrektora do powiadomienia w terminie 30 dni:

  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

  • organu prowadzącego szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń termin ten biegnie od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń.

  W przypadku niespełniania na poziomie podstawowym wymagań jakościowych dotyczących efektów kształcenia organ prowadzący przeprowadzi w przedszkolu ponownie badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi wyników nadzoru pedagogicznego, w których stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

Wszystkie zmiany dotyczące zewnętrznego nadzoru pedagogicznego dotyczą również przedszkoli niepublicznych.

Źródło:
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2957),

  • uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Marta Jaszczuk, redaktor prowadząca Barbara Milecka, specjalista nadzoru pedagogicznego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36293 )
Array ( [docId] => 36293 )