Znamy nowe kryteria oceny pracy dyrektora przedszkola i dyrektora szkoły

Autor: Wysocka Marta
Data: 10-10-2017 r.

Kryteria oceniania nauczycieli od 1 września 2018 r. ma określać nowe rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W rozporządzeniu określone zostaną także kryteria oceny dyrektora przedszkola i szkoły – przewiduje się, że zostaną one podzielone na trzy obszary.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego trybu postępowania odwoławczego, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, określa:

 • szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uwzględniające realizację planu zawodowego nauczyciela;
 • tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • szczegółowy zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela;
 • szczegółowy tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy

Kryteria zaproponowane w projekcie rozporządzenia są bardziej szczegółowe niż obecne kryteria zawarte w obecnie obowiązujących przepisach. Istotną nowość wprowadzono także do w odniesieniu do oceny pracy dyrektorów.

Od 1 września 2018 r. kryteria oceny pracy dyrektora przedszkola będą obejmowały trzy obszary:

 1. pierwszy obszar odnosi się do dyrektorów realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, i obejmuje stopień realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz art. 5 ustawy – Prawo oświatowe.
 2. drugi obszar wymagań odnosi się do stopnia realizacji zadań określonych w art. 6, art. 7 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy – Karty Nauczyciela oraz art. 5 i art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, ustalonego w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego  oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, których oceny spełniania dokonują organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący, w zależności od poszczególnych zadań.
 3. trzeci obszar kryteriów stanowi pewną nowość i odnosi się do wymagań stricte związanych z zarządzaniem przedszkolem. Jest to nowa grupa wymagań, wcześniej nieokreślonych w przepisach z zakresu dokonywania oceny pracy dyrektora, mają być to:
 • znajomość i przestrzeganie przepisów prawa z zakresu systemu oświaty,
 • dbanie o rozwój kompetencji przywódczych, w szczególności w zakresie doskonalenia, dzielenia się wiedzą oraz innowacyjności,
 • wspieranie zawodowe nauczycieli i motywowanie do rozwoju,
 • dbanie o podejmowanie innowacyjnych rozwiązań w przedszkolu,
 • umiejętność zarządzania zmianą,
 • wspieranie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych,
 • aktywne włączanie się w realizację celów zespołowych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów, w tym w drodze mediacji.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września 2017 r., z tą datą wejdą w życie również nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela.

 

Źródło:

§ 12 ust. projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego trybu postępowania odwoławczego, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40695 )
Array ( [docId] => 40695 )