4 zakresy spraw, w których dyrektor może udzielać upoważnień

Autor: Roman Lorens
Data: 03-02-2016 r.

Dyrektor szkoły przy tak dużej ilości obowiązków, które na nim ciążą, może scedować część z nich na swoich pracowników. Aby to zrobić, musi wybrać osoby kompetentne i upoważnić je do wykonywania konkretnych czynności. Dyrektor musi pamiętać, że udzielając pełnomocnictwa, musi dokonać tego na piśmie.

Upoważnienia dla pracowników szkoły

Dyrektor szkoły może udzielić upoważnienia w zakresie m.in. spraw:

1) finansowych głównemu księgowemu i innym pracownikom, zgodnie z przydzielonymi obowiązkami w zakresie gospodarki finansowej (prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli), przyjęcie przez pracownika tych obowiązków powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia,

2) związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń pracownikom sekretariatu – dyrektor ma możliwość scedowania na pracownika sekretariatu wydawania poszczególnych dokumentów, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, decyzja to jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej, rozstrzygające w sposób prawnie wiążący w stosunku do strony postępowania,

3) związanych z ochroną danych osobowych pracownikom przetwarzającym dane osobowe – dyrektor szkoły ma obowiązek wydać upoważnienia, obejmujące zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych, których praca związana jest z przetwarzaniem danych osobowych, upoważnienie powinno być wydawane nie tylko osobom, które bezpośrednio zatrudnione zostały w celu przetwarzania danych, ale również innym osobom mogącym w takim przetwarzaniu uczestniczyć,

4) związanych z dokonywaniem sprostowań błędów i oczywistych omyłek w dokumentacji przebiegu nauczania – pracownikom sekretariatu i nauczycielom – Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w:

  • księgach ewidencji,
  • księdze uczniów,
  • księdze wychowanków,
  • arkuszu ocen ucznia

dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

Dokument upoważnienia powinien być sporządzony co najmniej w dwóch egzemplarzach:

1) jeden dla osoby upoważnionej,

2) drugi – powinien zostać w dokumentacji szkoły.

Roman Lorens

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38532 )
Array ( [docId] => 38532 )

Array ( [docId] => 38532 )