Dyrektor zdecyduje o potrzebie zatrudnienia nauczyciela wspomagającego

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 28-01-2016 r.

Decyzję w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, po analizie potrzeb ucznia. Przepisy pozostawiają w tym zakresie możliwość wyboru, kogo i na jakie stanowisko należy zatrudnić.

Jedynym kryterium jest konieczność realizacji kształcenia specjalnego zgodnie z orzeczeniem. Dyrektor nie musi zatrudniać nauczyciela wspomagającego, jeśli nie uzasadniają tego potrzeby ucznia. Musi jednak zatrudnić odpowiedniego specjalistę (nauczyciela z odpowiednim przygotowaniem) do organizacji zajęć rewalidacyjnych i zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Takie zatrudnienie może być wystarczające, by zapewnić realizację zaleceń.

Trzeba przestrzegać zaleceń podanych w orzeczeniu

Przepisy pozostawiają dyrektorowi wybór kogo, w jakim wymiarze i na jakie stanowisko zatrudni, aby zapewnić zalecane w orzeczeniu warunki kształcenia i formy wsparcia ucznia.  Może to być zarówno jedna osoba np. nauczyciel wspomagający, jak nauczyciel oraz specjalista w zakresie określonej formy wsparcia, zatrudniony np. do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych lub terapeutycznych. Może to być również nauczyciel wspomagający proces edukacji podczas zajęć edukacyjnych oraz asystent lub pomoc nauczyciela zapewniający np. pomoc dziecku podczas zajęć świetlicowych lub w przemieszczaniu się czy czynnościach samoobsługowych.

W przypadku potrzeby zatrudnienia dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne należy odwołać się do kwalifikacji zdefiniowanych w rozporządzeniu - powinien to być nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Oceny kwalifikacji dokonuje dyrektor, który decyduje o zgodności zatrudnienia z posiadanymi kwalifikacjami (np. po analizie programu studiów i ocenie potrzeb uczniów).

Najważniejsze są potrzeby ucznia

Dyrektor odpowiada za organizację kształcenia specjalnego, decydując o zatrudnieniu, musi więc przestrzegać przepisów prawa, w tym zapewnienie takiej struktury zatrudnienia, jakiej wymagają przepisy. Nie powinien jednak kierować się w tym zakresie jedynie oczekiwaniami rodziców, ale rzeczywistymi potrzebami ucznia ustalonymi na podstawie orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonanej przez zespół, uwzględniając głos rodziców w odniesieniu do tych potrzeb.

Gdy szkoła zapewnia realizację zaleceń, zatrudnia specjalistę prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a ponadto nauczyciele nie widzą potrzeby wsparcia ucznia przez nauczyciela wspomagającego, to oczekiwanie rodziców dotyczące zatrudnienia takiego nauczyciela jest bezzasadne.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38477 )
Array ( [docId] => 38477 )

Array ( [docId] => 38477 )