8 obowiązkowych punktów w umowie o wykonanie remontu w przedszkolu

Data: 09-06-2015 r.

W umowach o roboty budowlane wykonywane w przedszkolu częstym błędem jest oznaczanie placówki jako strony umowy. Taki zapis skutkuje bezwzględną jej nieważnością, gdyż przedszkole nie może występować w obrocie cywilnoprawnym. Stroną umowy jest więc wyłącznie organ prowadzący, który może udzielić dyrektorowi przedszkola pełnomocnictwa.

Z zasady wybór wykonawcy powinien nastąpić w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie takie może przeprowadzać dyrektor przedszkola, jeżeli zostanie mu udzielone stosowne pełnomocnictwo. W takiej sytuacji dyrektor opracowuje projekt umowy, która powinna stanowić część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowania w sprawie zamówienia publicznego nie przeprowadza się jednak, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Umowa o wykonywanie remontu w przedszkolu powinna zawierać:

  1. szczegółowe ustalenie zakresu wykonywanych robót,

  2. termin rozpoczęcia i zakończenia robót (dotyczy to również ich poszczególnych części, jeżeli roboty mają charakter złożony), a także ich odbioru,

  3. informację o wynagrodzeniu dla wykonawcy (wskazać należy, czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe, czy też kosztorysowe, oraz jego kwotę, a także sposób i terminy zapłaty),

  4. informację o możliwość odstąpienia od umowy na wypadek niewykonywania bądź nienależytego wykonywania robót przez wykonawcę,

  5. informację o okresie gwarancji,

  6. zapis o sposobie informowania i występowania o zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcami,

  7. zapis o karach umownych płaconych przez wykonawcę na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania określonych obowiązków niepieniężnych (np.: na wypadek opóźnień robót lub zawarcia umowy z podwykonawcą bez uzyskania zgody zamawiającego),

  8. zapis o takiej organizacji prac, aby roboty nie zakłócały funkcjonowania placówki i nie stanowiły zagrożenia dla wychowanków.

Wykonanie remontu w przedszkolu niepublicznym nie jest poprzedzone procedurą wyboru oferenta w drodze zamówienia publicznego. Wybór wykonawcy następuje więc na zasadzie swobody kontraktowej. Umowę zawiera organ prowadzący przedszkole, w imieniu którego, tak jak w przypadku przedszkola publicznego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa może działać dyrektor.

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37284 )
Array ( [docId] => 37284 )

Array ( [docId] => 37284 )