Dyrektor na koniec roku szkolnego musi wywiązać się z 14 obowiązków

Data: 26-05-2015 r.

Koniec roku szkolnego dla dyrektora wiąże się z wieloma zadaniami podsumowującymi m.in.: zorganizowaniem podsumowującej rady pedagogicznej, przeprowadzeniem awansów zawodowych nauczycieli czy też rozliczeniem dodatkowych zajęć. Większość z nich należy zacząć już na początku czerwca.

Zadania dyrektora związane z podsumowaniem roku szkolnego:

 

1)      Klasyfikacja roczna – przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

2)      Zatwierdzenie podręczników – na podstawie propozycji zespołu nauczycieli i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców dyrektor ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

3)      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole powinno się zacząć od podsumowania działań z tym związanych w kończącym się roku, omówieniem jej skuteczności i wyciągnięciem wniosków w celu poprawy jakości pracy w kolejnym roku.

4)      Awans zawodowy nauczycieli – o zadaniach związanych z awansem nauczycieli przeczytasz tutaj.

5)      Egzaminy zewnętrzne – w czerwcu dyrektor szkoły musi dopilnować procedur związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w terminie dodatkowym.

6)      Przekazanie zaświadczeń – w czerwcu należy odebrać przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną wyniki sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego/maturalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w klasie szóstej lub egzaminu gimnazjalnego.

7)      Przedwakacyjny przegląd budynku, przygotowanie planu napraw i modernizacji – przegląd szkoły musi być przeprowadzony co najmniej raz w roku. Przepisy nie wyznaczają żadnych terminów na jego przeprowadzenie – decyduje o tym dyrektor.

8)      Kontrola dokumentacji – po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły lub jego zastępca powinien dokonać kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen).

9)      Rozliczenie realizacji dodatkowych zajęć – po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor powinien rozliczyć nauczycieli z przeprowadzania zajęć „karcianych” za drugie półrocze.

10)  Przekazanie wniosków o nagrody ministra i kuratora dla nauczycieli – wnioski o nagrody dla nauczycieli wymagają zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

11)  Zaplanowanie dyżurów podczas wakacji w szkole podczas ferii letnich powinny być zorganizowane dyżury dyrektora, który może się nimi podzielić ze swoimi zastępcami. Na początku należy jednak ustalić terminy dyżurów z organem prowadzącym, jeżeli dyrektor ma zamiar pracować w wakacje (przerwać urlop), np. by dopilnować remontów w szkole.

12)  Uroczystości zakończenia roku szkolnego – rozdanie świadectw, dyplomów, nagród itp. 

13)  Sporządzenie świadectw pracy pracownikom – należy przygotować świadectwa pracy tym pracownikom, z którymi rozwiązuje się umowę z końcem roku szkolnego.

14)  Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – w rocznym sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego dyrektor musi przedstawić wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, odwołując się do planu z ubiegłego roku szkolnego.

Lucyna Gromiec, dyrektor szkoły, konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37211 )
Array ( [docId] => 37211 )