9 decyzji dyrektora podejmowanych z końcem roku szkolnego

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-05-2016 r.

Przed końcem roku szkolnego i początkiem kolejnego dyrektor szkoły musi podjąć wiele ważnych decyzji, w tym m.in. dotyczących wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły czy odroczenie obowiązku szkolnego. Poznaj 9 decyzji dyrektora szkoły!

1. Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej

Od 1 września 2016 r. na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje takie dziecko, jeżeli:

2. Odmowa wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły

Jeśli dyrektor po zapoznaniu się z opinią poradni uzna, że dziecko nie jest gotowe na podjęcie nauki szkolnej, powinien jak najszybciej powiadomić o tym jego rodziców/prawnych opiekunów. W takiej sytuacji dziecko zobowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Odroczenie obowiązku szkolnego

Od 1 września 2016 r. wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego będzie składany w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie będzie dotyczyło roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Decyzja w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą. Zezwolenie to może być wydane, jeżeli do wniosku dołączono:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

5. Decyzja o dopuszczenie programów nauczania

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania.

6. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów

Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów. Decyzja ta, obok uchwały rady pedagogicznej, wymaga zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego. O wydanie opinii powinien wystąpić dyrektor, po podjęciu przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie skreślenia z listy danego ucznia.

Skreślenie z listy uczniów dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale w wyjątkowych przypadkach można także skreślić ucznia niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczeń szkoły publicznej objęty obowiązkiem szkolnym nie może zostać skreślony z listy uczniów. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

7. Decyzja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe

Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

8. Decyzja w sprawie odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

Na wniosek lub za zgodą rodziców/prawnych opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno‑pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić na realizację indywidualnego programu lub toku nauki przez ucznia oraz wyznaczyć mu nauczyciela opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

9. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Nauczycielowi stażyście, który spełnił następujące warunki:

  • posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku,
  • odbył staż,
  • uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
  • uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej

dyrektor szkoły, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje stopień nauczyciela kontraktowego.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zawiera w szczególności nazwę komisji kwalifikacyjnej, datę złożenia wniosku, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego, a także informacje o poziomie wykształcenia. Akt nadania stopnia awansu powinien zawierać uzasadnienie. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi wniesienie odwołania do organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38973 )
Array ( [docId] => 38973 )

Array ( [docId] => 38973 )